اعاده دادرسی در اُمور کیفری ، مسلم قزل بیگلوالزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی، بهمن آزموده - ملیحه عبدالرحیمی
 
اعاده دادرسی کیفری ، ذبیح‌اله رحیمی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 120,000 ریال
نام کالا: اعاده دادرسی کیفری ، ذبیح‌اله رحیمی
کد کالا: 34
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب           :    اعاده دادرسی کیفری

مؤلف                   :    ذبیح اله رحیمی

| صفحه آرا            :      محمدحسن مشعوف رانکوهی

|ناشر                      :      اندیشه عصر

| ناشرهمکار          :     اندیشه سبز نوین.66463518-66973277

|شابک                  :    1-34-7391-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

صندوق پستی           1715-13145

تلفن: 66463518       دورنویس: 66973278

www.bookeshop.ir

فهرست

عنوان صفحه

 

مقدمه................................................................................................... ............. 7

باب اول: کلیات اعاده دادرسي کیفری..................................... ............. 9

بخش اول : تحلیل حقوقی، جایگاه موضوع و ویژگی‌های اعاده دادرسی 15

مبحث اول- کلیات و تقسیمبندی طرق اعتراض به احکام................ ............. 15

1- تعریف اعتراض............................................................................. ............. 15

2- تعریف اعاده دادرسی.................................................................... ............. 16

3- طرق اعتراض به احکام دادگاهها.................................................. ............. 16

الف: طرق عادی اعتراض به احکام ................................................... ............. 17

ب:طرق فوق العاده اعتراض به احکام................................................ ............. 17

4- تقسیمبندی هر یک از طرق عادی و فوقالعاده اعتراض به احکام 17

الف: تقسیمبندی طرق عادی اعتراض به احکام................................. ............. 17

1- واخوهی از احکام غیابی.............................................................. ............. 17

2- پژوهشخواهی.............................................................................. ............. 18

ب: تقسیمبندی طرق فوقالعاده اعتراض به احکام............................ ............. 18

1- فرجامخواهی................................................................................ ............. 18

2- اعاده دادرسی................................................................................ ............. 18

بخش دوم- جایگاه اعاده دادرسی در حقوق و مقایسه آن با دیگر

طرق اعتراض به احکام....................................................................... ............. 19

 

1- جایگاه اعاده دادرسی در تقسیمات علم حقوق........................... ............. 19

2- مقایسه اعاده دادرسی با دیگر طرق اعتراض به احکام................ ............. 20

الف- مقایسه اعاده دادرسی در اُمور مدنی و کیفری.......................... ............. 20

1- جهات اشتراک.............................................................................. ............. 20

2- جهات افتراق................................................................................ ............. 20

ب- مقایسه اعاده دادرسی و تجدیدنظرخواهی.................................. ............. 21

1- وجه اشتراک................................................................................. ............. 21

2- وجه افتراق.................................................................................... ............. 21

بخش سوم- تحلیل موضوعهای اعاده دادرسی................................... ............. 21

مبحث اول- موضوع اعاده دادرسی.................................................... ............. 21

1- محکومیت کیفری یا برائت........................................................... ............. 21

2- مفهوم قطعیت حکم...................................................................... ............. 22

مبحث دوم- ویژگی‌های اعاده دادرسی............................................... ............. 22

1- استناد بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرس......................... ............. 23

2- مقید به مهلت نبودن...................................................................... ............. 23

3- پذیرش قبل و بعد از اجرای حکم................................................ ............. 23

4- مخدومی بودن رسیدگی................................................................ ............. 24

5- داشتن اثر تعلیقی........................................................................... ............. 25

6- برائت مستدعی یا تقلیل مجازات او............................................. ............. 26

بخش چهارم: خصائص و ويژگي‌هاي اعاده دادرسي......................... ............. 26

الف- اعاده دادرسي استثنايي بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرسي

است..................................................................................................... ............. 26

ب- اعاده دادسي مهلت ندارد............................................................ ............. 27

ج- اعاده دادرسي قبل و بعد از اجراي حكم پذيرفته مي‌شود.......... ............. 29

1- زمانی که حکم اجرا نشده باشد................................................................. 29

 

 

2- زماني كه حكم در حال اجرا باشد............................................... ............. 30

3- زماني كه حكم اجرا شده است.................................................... ............. 31

3-1- بازگردانيدن حيثيت و آبروي از دست رفته........................... ............. 32

3-2- جلوگيري از تبعات و آثار حكم............................................. ............. 32

د- اعاده دادرسي منجربه محكوميت، برائت و يا تقليل مجازات مي‌شود... ............. 32

بخش پنجم: موارد و جهات اعاده دادرسي كيفري............................. ............. 32

الف- ثبوت بقاي شخص در زمان فرض وقوع قتل يا زنده بودن مقتول 33

ب- محكوميت متعدد با وجود مرتكب واحد................................... ............. 34

ج- تعارض و تضاد احكام كيفري....................................................... ............. 36

د- ثبوت جعليت اسناد و كذب بودن شهادت شهود......................... ............. 39

الف- جعلي بودن  اسناد..................................................................... ............. 39

ب- خلاف واقع بودن شهادت شهود................................................. ............. 41

1- كذب شهادت شهود..................................................................... ............. 41

2- فقدان شرايط قانوني شهادت....................................................... ............. 42

3- حدوث واقعه يا ابراز دلايل جديد دال بر بيگناهي محكوم عليه    42

الف- حدوث واقع جديد.................................................................... ............. 43

ب- ابراز دلائل جديد......................................................................... ............. 44

4- اشتباه قاضي در تناسب كيفر با جرم............................................. ............. 45

5- تخفيف مجازات در قانون لاحق................................................... ............. 48

6- عدم اعمال اعاده دادرسي در جرايم غيرقابل گذشت.................. ............. 53

 

 

بخش ششم : متقاضيان اعاده دادرسي................................................ ............. 55

گفتار اول- محكوم‌عليه........................................................................ ............. 55

گفتار دوم- جانشينان محكوم عليه...................................................... ............. 58

الف- در صورت حيات محكوم عليه................................................. ............. 58

ب- در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه....................................... ............. 58

گفتار سوم- دادستان كل كشور........................................................... ............. 62

گفتار چهارم- رئيس حوزه قضايي...................................................... ............. 63

باب دوم :نحوه طرح دعاوی اعاده دادرسی در محاکم قضایی 66

الف- جهات دادرسی.......................................................................... ............. 67

ب- مهلت اعاده دادرسی.................................................................... ............. 68

ب-1- مهلت درخواست اعاده دادرسی در آراء مغایر..................... ............. 68

ب-2- مهلت درخواست اعاده دادرسی به جهت جعلی بودن اسناد..............             68

ب- 3- مهلت درخواست اعاده دادرسی در مورد اسناد و مدارک مکتوم68

ج- اقسام اعاده دادرسی...................................................................... ............. 69

د- مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی......................................... ............. 69

ر- مشخصات دادخواست اعاده دادرسی........................................... ............. 70

ز- نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی................................. ............. 71

س- نقض حکم دوم در احکام مغایر ............................................. ............. 72

ش- اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره.......................................... ............. 72

ل- ورود ثالث در اعاده دادرسی......................................................... ............. 72

م- مواعد دادرسی................................................................................ ............. 72

1- دادن مهلت و تجدید مواعد.......................................................... ............. 74

باب سوم :سایر موضوعات مرتبط با اعاده دادرسی کیفری... ............. 76

 

 

1- راهنماي اعمال ماده 18 اصلاحي (تجديدنظردوباره): ويژگي‌هاي رأي

براي درخواست تجديدنظر................................................................ ............. 77

2- بررسی قابلیت تجدیدنظر خواهی از قرارهای رد درخواست اعاده

دادرسی................................................................................................ ............. 81

3- نگرشي بر قوانين مربوط به تجديدنظر واعادهدادرسي ازاحكام انتظامي

وكلاي دادگستري............................................................................... ............. 86

4- مواد قانوني مربوط به اعاده دادرسي كيفري................................ ............. 92

الف- از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در اُمور كيفري) 92

ب- از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب 28/7/1381                           94

ج- قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و

انقلاب مصوّب 24/10/ 385.................................................. ............. 96

 

 

د- از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 25/03/1356                     97

باب چهارم: آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی................... ............. 100

مواد مرتبط در قانون آیین دادرسی کیفری جدید............................................. 158

منابع و مآخذ....................................................................................... ............. 162

مقدمه

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده اعتراض بر احکام می‌باشد هرچند مراحل مختلفی برای بررسی موضوع دعوی و نحوۀ رسیدگی به آن مقرر گردیده است. مردم هر کشوری دستگاه قضایی را کانون تأمین عدالت اجتماعی دانسته و برای تصمیماتی که از طرف آن دستگاه اتخاذ می‌شود اعتبار و احترام خاصی قائلند. با توجه به انتظار مردم از نظام قضایی در خلاف‌زدایی و دوری از اشتباه، این فکر بوجود آمده که قواعدی تحت عنوان اعاده دادرسی وضع گردد تا براساس آن قواعد، محکومی که خود را متضرر از حکم صادره می‌داند بتواند از طریق قانون، رسیدگی مجدد آن حکم را بنماید. چرا که عدالت و انصاف اجازه نمی‌دهد که فقط به اعتبار قطعیت حکم دادگاه متهم را مجازات نمود. اعاده دادرسی تدبیر ارزنده‌ای در زمینه حقوق اشخاص و مصالح عدالت قضایی به شمار می‌رود کتاب حاضر بطور کلی به موضوع اعاده دادرسی در امور کیفری و بعضی از قوانین مرتبط به آن پرداخته است. امید آن دارد که مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی