اصطلاحات حقوقی ، ابراهیم مشعوفاعاده دادرسی در اُمور کیفری ، مسلم قزل بیگلو
 
اعاده دادرسی در  اُمور مدنی ، مسلم قزل بیگلو
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 85,000 ریال
نام کالا: اعاده دادرسی در اُمور مدنی ، مسلم قزل بیگلو
کد کالا: 36
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام كتاب:.........................................................................اعاده دادرسی در امور مدنی

تدوین:.................................................................... مسلم قزل‌بیگلو، شیروان قزل‌بیگلو

شابک:.................................................................................. 6-67-6584-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین- مشعوف

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)

ساختمان اردیبهشت پلاک 71- طبقه اول-- مشعوف

تلفن 66463518دورنویس 66973278

www.bookeshop.ir

 

عنوان صفحه

مقدمه................................................................................................................................................... 7

باب اول: کلیات اعاده دادرسی.......................................................................................... 9

فصل اول: مفهوم دادرسي و اعاده آن..................................................................................... 10

مبحث اول: مفهوم........................................................................................................................ 10

گفتار اول: تعريف دادرسي........................................................................................................ 10

گفتار دوم: تعريف اعاده دادرسي............................................................................................ 11

مبحث دوم: انواع اعاده دادرسي مدني................................................................................... 11

گفتار اول: اعاده دادرسي اصلي................................................................................................. 12

بند اول: شرايط اعاده دادرسي اصلي....................................................................................... 12

بند دوم: ترتيب رسيدگي در اعاده دادرسي اصلي.............................................................. 12

گفتار دوم:اعاده دادرسي طاري................................................................................................. 12

بند اول: شرايط تحقق اعاده دادرسي طاري.......................................................................... 13

بند دوم: ترتيب رسيدگي در مورد اعاده دادرسي طاري.................................................. 13

گفتار سوم: طرق اعتراض به احکام دادگاه ها...................................................................... 14

الف: طرق عادی اعتراض به احکام......................................................................................... 14

ب: طرق فوق العاده اعتراض به احکام.................................................................................. 15

ج: تقسیم‌بندی هریک از طرق عادی و فوق العاده اعتراض به احکام......................... 15

ج- الف:تقسیم‌بندی طرق عادی اعتراض به احکام........................................................... 15

1. واخوهی از احکام غیابی....................................................................................................... 15

2. پژوهش خواهی....................................................................................................................... 16

د: آراء قابل تجدیدنظر در اُمور مدنی..................................................................................... 16

ر: آثار تجدیدنظر........................................................................................................................... 18

ز: خاتمۀ صلاحیت دادگاه بدوی............................................................................................. 18

ه: تصمیمات دادگاه تجدیدنظر................................................................................................. 19

ج- ب: تقسیم‌بندی طرق فوق‌العاده اعتراض به احکام.................................................... 20

1. فرجام خواهی.......................................................................................................................... 20

2. اعاده دادرسی........................................................................................................................... 21

گفتارچهارم: جایگاه اعاده دادرسی مدنی در حقوق و مقایسه آن با دیگر طرق اعتراض به احکام   21

1- جایگاه اعاده دادرسی در تقسیمات علم حقوق.......................................................... 21

2- مقایسه اعاده دادرسی با دیگر طرق اعتراض به احکام.............................................. 22

الف- مقایسه اعاده دادرسی در اُمور مدنی و کیفری......................................................... 22

1- جهات اشتراک........................................................................................................................ 22

2- جهات افتراق.......................................................................................................................... 23

ب: مقایسه اعاده دادرسی و تجدیدنظر خواهی................................................................... 23

1- وجه اشتراک............................................................................................................................ 23

2- وجه افتراق.............................................................................................................................. 23

باب دوم: بررسیاعاده دادرسی در اُمور مدنی در قوانین موضوعه ایران (با نگرشی بر قوانین فرانسه) 25

اول: اعاده دادرسی در قانون قديم آيين دادرسي مدني ايران (ق.ق)............................ 26

دوم: قانون قديم آيين دادرسي مدني فرانسه (ق.ق.ف).................................................... 27

سوم: قانون جديد آيين دادرسي مدني ايران (ق.ج).......................................................... 30

چهارم: قانون جديد آيين دادرسي مدني فرانسه (ق.ج.ف)............................................. 32

ب. آراي غيرقابل اعاده دادرسي............................................................................................... 34

پنجم: مهلت اعاده دادرسی و شروع آن................................................................................. 51

ششم: شرايط رأي قابل اعاده دادرسي.................................................................................... 54

مبحث اول: جهات اعاده دادرسي ..........................................................................................  55

مبحث دوم: مهلت درخواست اعاده دادرسی..................................................................... 56

مبحث سوم: مهلت اعاده دادرسی........................................................................................... 57

1: مهلت درخواست اعاده دادرسی در آراء مغایر............................................................. 58

2: مهلت درخواست اعاده دادرسی به جهت جعلی بودن اسناد................................... 58

3: مهلت درخواست اعاده دادرسی در مورد اسناد و مدارک مکتوم.......................... 58

مبحث چهارم: مشخصات دادخواست اعاده دادرسی...................................................... 59

مبحث پنجم: تعیین مواعد اعاده دادرسی............................................................................. 60

مبحث ششم: دادن مهلت و تجدید مواعد اعادا دادرسی................................................. 62

باب سوم: نحوه طرح درخواست اعاده دادرسی و مرجع آن.................... 64

بند اول: نحوه درخواست اعاده دادرسی............................................................................... 65

بند دوم: دادگاه صالح................................................................................................................... 66

الف: دادگاه صالح جهت تقدیم دادخواست و درخواست.............................................. 66

ب: دادگاه صالح جهت رسیدگی............................................................................................... 66

 

بند سوم: نحوه رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی..................................................... 67

بند چهارم: آراء قابل اعاده دادرسی، جهات وآثار آن.......................................................... 67

مبحث اول: آراء قابل اعاده دادرسی....................................................................................... 67

گفتاراول: قرارها............................................................................................................................. 67

گفتار دوم: احكام........................................................................................................................... 67

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی........................................................................................... 68

مبحث سوم: مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی........................................................ 70

مبحث چهارم: آثار اعاده دادرسی............................................................................................ 71

گفتار اول: آثارتقدیم دادخواست اعاده دادرسی.................................................................. 71

بند اول: اشتغال دادگاه.................................................................................................................. 71

بند دوم: مكلف‌نمودن خوانده به پاسخ‌است.(كه نیاز به توضیح بیشتر ندارد.).......... 71

بند سوم: تأخیر در رسیدگی...................................................................................................... 71

مبحث پنجم: آثار قبول درخواست اعاده دادرسی مدنی.................................................. 72

اول: اثر تعلیقی اعاده دادرسی.................................................................................................... 72

الف: اثر تعلیقی آن بر اجرای حكم........................................................................................... 72

ب: اثر تعلیقی بر دادرسی اصلی............................................................................................... 72

دوم: اثر انتقالی اعاده دادرسی.................................................................................................... 72

مبحث ششم: ترتیب در خواست اعاده دادرسی و رسیدگی........................................... 73

مبحث هفتم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی............................................... 76

اول: نقض حکم دوم در احکام مغایر...................................................................................... 76

 

 

دوم: اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره............................................................................ 76

سوم: ورود ثالث در اعاده دادرسی.......................................................................................... 76

مبحث هشتم: راهنماي اعمال ماده 18 اصلاحي(تجديدنظر دوباره): ويژگي‌هاي رأي براي درخواست تجديدنظر             77

اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 18 (اصلاحی)....................................................................... 79

مراحل رسیدگی در مورد آرای قطعی صادره از محاکم عمومی و کیفری استان و انقلاب و تجدیدنظر استان              80

مبحث نهم: بررسي قابليت تجديدنظرخواهي از قرار رد درخواست اعاده دادرسي............. 81

باب چهارم:آئین رسیدگی در اعاده دادرسی........................................................ 86

گفتار اول: اشخاصی كه حق درخواست اعاده دادرسی دارند......................................... 87

بند اول: خواهان و خوانده دادرسی نخستین........................................................................ 87

بند دوم:آيين و ترتيب اعاده دادرسي و رسيدگي به این درخواست............................ 88

باب پنجم: سایر موضوعات مرتبط با اعاده دادرسی مدنی............................. 90

گفتار اول: اعاده دادرسی از آراء شوراهای حل اختلاف.................................................. 91

گفتاردوم: تحلیل قوانين مربوط بهتجديدنظر واعاده دادرسي ازاحكام انتظامي وكلاي دادگستري   100

‌باب ششم: آراءوحدت رویه و نظریات مشورتی................................................ 107

الف: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور....................................................................... 108

ب: نظریات مشورتی در امور دادرسی............................................................................. 112

مقدمه

یكي از موضوعاتي كه در آيين دادرسي به آن توجه خاصي مبذول مي‌شود مسأله اعاده دادرسي است. اعاده دادرسي يكي از طرق‌ فوق‌العادة اعتراض مي‌باشد و گرچه مراحل مختلف براي بررسي موضوع دعوي و نحوة رسيدگي به آن مقرر گرديده است و قضات مجرب‌تري در كادر قضائي و محاكم عالي به حكم مرحلة پائين‌تر رسيدگي مي‌كنند با اين وجود نمي‌توان گفت موضوعي كه اينهمه مراحل را طي كرد تا آخر راه بدون اشتباه مانده است رفع هرگونه تخلف و تصميم خلاف قانون دردستگاه عدالت قضائي ايجاب مي‌كند كه سيستم‌هاي كنترل مطمئن در نهاد اين دستگاه مهم واساسي به شكلي آگاهانه و ماهرانه و دقيق طراحي و مهندسي شود. جامعه براي دستگاه قضائي به عنوان پناهگاه و كانون تأمين عدالت اجتماعي ارزش فوق‌العاده قائل است و به تصميماتي‌كه از طرف آن اتخاذ مي‌شود اعتبار و احترام خاصي قائل‌است. لازمة حفظ اعتماد توده‌هاي مردم و جامعه از يك سو و جلوگيري از تصميمات خلاف واقع و ايراد از ضرر و زيان به حقوق افراد و حفظ انتظامات و امنيت اجتماعي آن است كه ترتيبي اتخاذ گردد تا هم حكم محكمه مصون از تعرض و تخطي باقي بماند و نتوان آن را در هر زمان تغيير داد و هم اشتباه رفع و اُمور خلاف حق از بين برود. بر اين اساس و ملاحظه واقعيت عمومي و خواست و انتظار مردم از نظام قضائي در خلاف زدايي و اشتباه گريزي، اين انديشه بوجود آمده كه قواعدي تحت عنوان اعاده دادرسي وضع گردد. تا برمبناي آن قواعد، محكومي كه خود را متضرر از اشتباه مي‌دانند به دادخواهي برخيزند و عليرغم قطعي بودن حكم محكمه و اعتبار امر مختوم بتوانند از طريق قانوني رسيدگي مجدد آن حكم را بنمايند. چرا كه عدالت و انصاف اجازه نمي‌دهد كه فقط به

 

اعتبارقطعيت حكم دادگاه متهم را مجازات‌نمود و اعاده دادرسي تدبير ارزنده‌اي در جهت تأمين حقوق اشخاص و مصالح دستگاه عدالت به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر «هر چند در جريان رسيدگي به دعاوي سعي بر اين است كه حكم صادره با واقعيات خارج از پروند تطابق داشته اما شهادت كذب، قسم دروغ، ارائه اسناد و مدارك مجعول، ناپديد شدن افراد در جريان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد، درخواست مصرانه و اقدامات شكات و عوامل متعدد و مختلف ديگر موجب مي‌شود كه بدون انجام تحقيقات و رسيدگي كامل حكم صادر گردد و در اين قبيل موارد مطمئناً بين مفاد آراء و واقعيات خارجي تطابق و هماهنگي وجود نخواهد داشت زيرا به هرحال، نهايتاً آراء صادره بايستي با ادله و اوضاع و احوال قضايا مطابقت داشته باشد و بر اين اساس، به‌منظور تلفيق اعتبار احكام قطعي و اجراي عدالت كه مستلزم تطابق واقعيات خارجي و مفاد آرای صادره مي‌باشد تجديد محاكمه يا اعاده دادرسي مقرر و تجويز گرديده است.

در این کتاب در سه مبحث کلی (کلیات اعاده دادرسی در اُمور مدنی، نحوه طرح درخواستاعادهدادرسی مدنی در دادگاهها، آیین دادرسی و سایرموضوعات مرتبط با اعاده دادرسی مدنی) به موضوع اعاده دادرسی در اُمور مدنی پرداخته شده است. با امید به آنکه اثر حاضر مؤثّر اُفتد، تذکر ایرادات و اشتباهات از سوی افرادی‌که زحمت مطالعه این کتاب را بر خود هموار می‌سازند موجب سپاس فراوان خواهد بود.

مسلم قزل بیگلو - تابستان 1391

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی