اجاره در حقوق موضوعه و رویه قضایی ایران ، دکتر روح الله مهمان نوازاناسناد تجاری در کالبد قوانین و مقررات جاری ایران ، روح‌اله مهمان‌نوازان
 
اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران ، سید رضا طاهری
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 100,000 ریال
نام کالا: اجرای آرای داوری خارجی در حقوق ایران ، سید رضا طاهری
کد کالا: 83
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

چکیده

 

اختلافات تجاری بین‌المللی بین دولت‌ها و اشخاص خصوصی خارجی، یکی از مسائل مهم و اساسی می‌باشد که از دیر باز مورد بحث و گفتگوهای فراوان قرار گرفته است.از یک طرف دولت‌ها بنا به حاکمیت خود تمایل دارند قوانین و محاکم کشور خود را برقراردادها و رسیدگی داوری حاکم سازند، از طرف دیگر، سرمایه گذاران خارجی از بیم نفوذ دولت‌ها و تغییر قوانین همواره مطمئن‌ترین طریق ممکن را جستجو می‌نمایند. مضافاً بر اینکه دعاوی تجاری و اختلافات ناشی از سرمایه گذاری به طور خاص، نوع ویژه‌ای از دعاوی هستند که خصوصیات و ویژگی‌های خاص خود را دارند. لذا حل و فصل چنین اختلافاتی طریقه و قواعد مناسب خود را اقتضاء می‌کند که شایع‌ترینآن‌ها ارجاع به داوران متخصص و بی طرف می‌باشد. در راستای اهمیت این موضوع،هدف از تدوین این پژوهش بررسی نحوه‌یاجرای رأی داوری در حقوق ایرانبوده است. این پژوهش با شیوه‌ی توصیفی-تحلیلی انجامگرفت که در نتایج به دست آمده نشان داد در حقوق ایران دو موضوع؛ تسهیل و تسریع اجرای آرای داوری خارجی و اعمال نظارت مطلوب قضائی، دو مصلحت مهم و گاه متعارضی هستند که در مقام تمهید یک رژیم اجرایی مناسب برای آرای داوری خارجی باید مورد توجه قرار گیرند. به منظور تأمین این هدف، اولین و مهم‌ترین قدم یعنی الحاق به کنوانسیون نیویورک به عنوان یک معاهده چند جانبه بین‌المللی، برداشته شد. معاهده‌ای که چندان در تعارض با قواعد امری حقوق ملی ما نیست و غالباً ضمانت اجرای مناسبی را در فرض نقض این قواعد به دست می‌دهد.

علیهذا در این پژوهش ضمن بررسی کنوانسیون‌های مختلف در سطح بین‌المللی و شیوه‌های اجرای آرای داوری در رژیم‌های حقوقی مختلف به شیوه اجرای آرای داوری در ایران با توجه به قانون داوری تجاری بین‌المللی مصوب 26/6/1376 و کنوانسیون نیویورک پرداخته شده و موانع اجرای یک رأی داوری خارجی را تبین می‌نماید.

واژگان کلیدی: داوری، آرای خارجی، کنوانسیون نیویورک، معاهده، رأی، ابطال رأی.

 

فهرست

فصل اول: کلیات.................................................................................................................. 5

مقدمه...................................................................................................................................................................................................... 6

بیان مسأله............................................................................................................................................................................................ 7

‌اهمیت ضرورت تحقیق............................................................................................................................................................... 13

اهداف تحقیق.................................................................................................................................................................................. 14

اهداف اصلی..................................................................................................................................................................................... 14

اهداف فرعی..................................................................................................................................................................................... 14

سؤال‌های تحقیق........................................................................................................................................................................... 15

سؤال اصلی....................................................................................................................................................................................... 15

سؤال فرعی....................................................................................................................................................................................... 15

فرضیه‌های تحقیق........................................................................................................................................................................ 15

فرضیه اصلی..................................................................................................................................................................................... 15

فرضیه‌های فرعی........................................................................................................................................................................... 15

ساختار تحقیق................................................................................................................................................................................ 16

فصل دوم: ادبیات تحقیق.................................................................................................................................................... 17

مفهوم شناسی داوری.................................................................................................................................................................. 18

تعریف داوری................................................................................................................................................................................... 18

ویژگی‌های داوری.......................................................................................................................................................................... 20

انواع دادرسی.................................................................................................................................................................................... 22

داوری داخلی و بین‌المللی (خارجه).................................................................................................................................... 23

داوری موردی و سازمانی........................................................................................................................................................... 29

داوری اختیاری و اجباری.......................................................................................................................................................... 36

داوری تجاری و غیرتجاری (مدنی)...................................................................................................................................... 40

علل مراجعه به داوری.................................................................................................................................................................. 44

سری بودن داوری.......................................................................................................................................................................... 45

انتخاب شخص متخصص........................................................................................................................................................... 45

هزینه داوری.................................................................................................................................................................................... 46

عدم نیاز به وکیل........................................................................................................................................................................... 47

انتخاب آزاد زبان داوری.............................................................................................................................................................. 47

 


پیشینه تحقیق................................................................................................................................................................................ 48

رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف............................................................. 51

کنوانسیونهای دو جانبه ناظر به اجرای رأی..................................................................................................................... 51

کنوانسیون ژنو 1927................................................................................................................................................................. 51

کنوانسیون نیویورک 1958..................................................................................................................................................... 54

کنوانسیون اروپایی 1961......................................................................................................................................................... 55

کنوانسیون واشنگتن 1965..................................................................................................................................................... 57

کنوانسیون مسکو 1972........................................................................................................................................................... 59

کنوانسیون پاناما 1975............................................................................................................................................................. 61

کنوانسیونهای منعقده بین کشورهای عربی.................................................................................................................... 63

کنوانسیون هماهنگ سازی حقوق تجارت در آفریقا................................................................................................... 64

اجرای آراء داوری خارجی در کشورهای تابع حقوق رومی- ژرمنی.................................................................... 66

آلمان.................................................................................................................................................................................................... 67

فرانسه.................................................................................................................................................................................................. 69

هلند..................................................................................................................................................................................................... 71

سوئیس............................................................................................................................................................................................... 72

ایتالیا.................................................................................................................................................................................................... 73

اجرای آرای داوری خارجی در نظام‌های کامن لا.......................................................................................................... 74

انگلستان............................................................................................................................................................................................ 74

ایالات متحده................................................................................................................................................................................... 78

استرالیا................................................................................................................................................................................................ 80

نظارت قضایی در کشورها......................................................................................................................................................... 81

مفهوم نظارت قضایی................................................................................................................................................................... 82

اهم جنبه‌های ماهوی و شکلی دعوای ابطال ................................................................................................................. 88

مبانی ابطال...................................................................................................................................................................................... 89

اثر دادرسی ابطال.......................................................................................................................................................................... 91

نظارت قضایی در کشور محل اجرای رأی......................................................................................................................... 95

نقض حدود اختیارات قضایی................................................................................................................................................... 95

نقض اصول رسیدگی ترافعی................................................................................................................................................ 109

نقض قواعد نظم عمومی......................................................................................................................................................... 112

فصل سوم: روش تحقیق......................................................................................................................................................... 113

 

 

فصل چهارم: شناسایی و اجرای آرایه داوری خارجی در ایران............................................................................ 115

تعیین وصف داخلی یا خارجی رأی داوری در حقوق ایران.................................................................................. 116

معیار جغرافیایی......................................................................................................................................................................... 116

معیار آیین دادرسی مدنی..................................................................................................................................................... 118

قوانین و مقررات ناظر به داور در ایران............................................................................................................................ 122

قانون آیین دادرسی مدنی..................................................................................................................................................... 124

قانون داوری تجاری بین‌المللی .......................................................................................................................................... 125

الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرایه داوری خارجی.............................................................................. 128

سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری.................................................................................................................. 129

شناسایی و احرای رأی داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران ........................................... 130

شناسایی احکام داوری خارجی.......................................................................................................................................... 130

تشابه احکام داوری خارجی با احکام قضایی................................................................................................................ 130

تشابه احکام داوری خارجی با قراردادها ....................................................................................................................... 130

اجرای رأی داوری...................................................................................................................................................................... 137

وحدت شرایط ناظر به اجرای آرایه داوری..................................................................................................................... 140

عدم وحدت شرایط ناظر به اجرای آرایه داوری.......................................................................................................... 143

اجرای رأی داوری مطابق کنوانسیون نیویورک.......................................................................................................... 147

موانع اجرای رأی در کنوانسیون......................................................................................................................................... 166

حق انتخاب مساعدترین قاعده در کنوانسیون نیویورک ....................................................................................... 167

داوری صدور رأی و اجرا مطابق قانون داوری تجاری بین‌المللی....................................................................... 172

موافقنامه داوری.......................................................................................................................................................................... 175

تعداد داوران و تعیین آنها...................................................................................................................................................... 175

نحوه رسیدگی داوری ............................................................................................................................................................. 178

شکل و محتوای رأی................................................................................................................................................................ 179

اجرای رأی..................................................................................................................................................................................... 182

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهاد.................................................................................................................................. 183

پیشنهاد.......................................................................................................................................................................................... 188

فهرست منابع        189

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی