اعاده دادرسی در اُمور مدنی ، مسلم قزل بیگلواعاده دادرسی کیفری ، ذبیح‌اله رحیمی
 
اعاده دادرسی در اُمور کیفری ، مسلم قزل بیگلو
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 80,000 ریال
نام کالا: اعاده دادرسی در اُمور کیفری ، مسلم قزل بیگلو
کد کالا: 85
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب         : اعاده دادرسی در امور کیفری

?مؤلف          : مسلم قزل بیگلو

{ صفحه آرا   : مریم رحیمی

{ناشر            : اندیشه سبز نوین، 66973277

{ناشر همکار  : اندیشه عصر

{شابک          : 0-69-8106-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)
ساختمان اردیبهشت - پلاک 71- طبقه اوّل (مشعوف)

تلفن: 66463518                      دورنویس: 66973278

صندوق پستی:171513145

www.bookeshop.ir

عنوان صفحه

 

مقدمه.................................................................................................................................................... 7

باب اول: کلیات اعاده دادرسي کیفری............................................................................... 9

بخش اول : تحلیل حقوقی، جایگاه موضوع و ویژگی‌های اعاده دادرسی.................. 15

مبحث اول- کلیات و تقسیمبندی طرق اعتراض به احکام............................................... 16

1- تعریف اعتراض...................................................................................................................... 16

2- تعریف اعاده دادرسی........................................................................................................... 16

3- طرق اعتراض به احکام دادگاهها....................................................................................... 17

الف: طرق عادی اعتراض به احکام ........................................................................................ 17

ب:طرق فوق العاده اعتراض به احکام.................................................................................... 17

4- تقسیمبندی هر یک از طرق عادی و فوقالعاده اعتراض به احکام......................... 18

الف: تقسیمبندی طرق عادی اعتراض به احکام................................................................... 18

1- واخوهی از احکام غیابی....................................................................................................... 18

2- پژوهشخواهی........................................................................................................................ 18

ب: تقسیمبندی طرق فوقالعاده اعتراض به احکام.............................................................. 19

1- فرجامخواهی............................................................................................................................ 19

2- اعاده دادرسی........................................................................................................................... 19

بخش دوم- جایگاه اعاده دادرسی در حقوق و مقایسه آن با دیگر طرق اعتراض به احکام 20

 

 

1- جایگاه اعاده دادرسی در تقسیمات علم حقوق............................................................ 20

2- مقایسه اعاده دادرسی با دیگر طرق اعتراض به احکام............................................... 21

الف- مقایسه اعاده دادرسی در اُمور مدنی و کیفری.......................................................... 21

1- جهات اشتراک......................................................................................................................... 21

2- جهات افتراق............................................................................................................................ 21

ب- مقایسه اعاده دادرسی و تجدیدنظرخواهی................................................................... 22

1- وجه اشتراک............................................................................................................................. 22

2- وجه افتراق................................................................................................................................ 22

بخش سوم- تحلیل موضوعهای اعاده دادرسی.................................................................. 22

مبحث اول- موضوع اعاده دادرسی........................................................................................ 22

1- محکومیت کیفری یا برائت.................................................................................................. 22

2- مفهوم قطعیت حکم............................................................................................................... 23

مبحث دوم- ویژگی‌های اعاده دادرسی.................................................................................. 24

1- استناد بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرس.......................................................... 24

2- مقید به مهلت نبودن.............................................................................................................. 24

3- پذیرش قبل و بعد از اجرای حکم..................................................................................... 24

4- مخدومی بودن رسیدگی....................................................................................................... 26

5- داشتن اثر تعلیقی..................................................................................................................... 26

6- برائت مستدعی یا تقلیل مجازات او................................................................................. 27

بخش چهارم: خصائص و ويژگي‌هاي اعاده دادرسي......................................................... 28

الف- اعاده دادرسي استثنايي بر قاعده اعتبار امر مختوم و فراغ دادرسي است......... 28

ب- اعاده دادسي مهلت ندارد................................................................................................... 29

ج- اعاده دادرسي قبل و بعد از اجراي حكم پذيرفته مي‌شود........................................ 31

1- زماني كه حكم اجرا نشده است.......................................................................................... 31

 

 

2- زماني كه حكم در حال اجرا باشد...................................................................................... 32

3- زماني كه حكم اجرا شده است........................................................................................... 34

3-1- بازگردانيدن حيثيت و آبروي از دست رفته.............................................................. 34

3-2- جلوگيري از تبعات و آثار حكم................................................................................... 34

د- اعاده دادرسي منجربه محكوميت، برائت و يا تقليل مجازات مي‌شود.................. 35

بخش پنجم: موارد و جهات اعاده دادرسي كيفري............................................................. 35

الف- ثبوت بقاي شخص در زمان فرض وقوع قتل يا زنده بودن مقتول.................... 36

ب- محكوميت متعدد با وجود مرتكب واحد..................................................................... 37

ج- تعارض و تضاد احكام كيفري........................................................................................... 39

د- ثبوت جعليت اسناد و كذب بودن شهادت شهود......................................................... 42

الف- جعلي بودن  اسناد............................................................................................................. 42

ب- خلاف واقع بودن شهادت شهود..................................................................................... 44

1- كذب شهادت شهود............................................................................................................... 44

2- فقدان شرايط قانوني شهادت............................................................................................... 45

3- حدوث واقعه يا ابراز دلايل جديد دال بر بيگناهي محكوم عليه............................... 46

الف- حدوث واقع جديد............................................................................................................ 46

ب- ابراز دلائل جديد................................................................................................................... 47

4- اشتباه قاضي در تناسب كيفر با جرم.................................................................................. 49

5- تخفيف مجازات در قانون لاحق....................................................................................... 53

6- عدم اعمال اعاده دادرسي در جرايم غيرقابل گذشت.................................................. 58

بخش ششم : متقاضيان اعاده دادرسي...................................................................................... 59

گفتار اول- محكوم‌عليه.................................................................................................................. 60

گفتار دوم- جانشينان محكوم عليه........................................................................................... 63

الف- در صورت حيات محكوم عليه..................................................................................... 63

ب- در صورت فوت يا غيبت محكوم عليه......................................................................... 64

گفتار سوم- دادستان كل كشور................................................................................................. 67

گفتار چهارم- رئيس حوزه قضايي.......................................................................................... 68

باب دوم :نحوه طرح دعاوی اعاده دادرسی در محاکم قضایی............................. 71

الف- جهات دادرسی................................................................................................................... 72

ب- مهلت اعاده دادرسی............................................................................................................ 73

ب-1- مهلت درخواست اعاده دادرسی در آراء مغایر.................................................... 73

ب-2- مهلت درخواست اعاده دادرسی به جهت جعلی بودن اسناد.......................... 73

ب- 3- مهلت درخواست اعاده دادرسی در مورد اسناد و مدارک مکتوم................ 73

ج- اقسام اعاده دادرسی.............................................................................................................. 74

د- مرجع تقدیم درخواست اعاده دادرسی........................................................................... 75

ر- مشخصات دادخواست اعاده دادرسی.............................................................................. 76

ز- نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی................................................................... 77

س- نقض حکم دوم در احکام مغایر ................................................................................. 77

ش- اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره............................................................................. 77

ل- ورود ثالث در اعاده دادرسی.............................................................................................. 77

م- مواعد دادرسی......................................................................................................................... 78

1- دادن مهلت و تجدید مواعد................................................................................................ 80

باب سوم :سایر موضوعات مرتبط با اعاده دادرسی کیفری........................................ 82

 

1- راهنماي اعمال ماده 18 اصلاحي (تجديدنظردوباره): ويژگي‌هاي رأي براي درخواست تجديدنظر           83

اعاده دادرسی از طریق اعمال ماده 18 اصلاحی................................................................... 86

مراحل رسیدگی در مورد آرای قطعی صادره از محاکم عمومی و کیفری استان و انقلاب و تجدیدنظر استان    86

مراحل رسیدگی در مورد آرای صادره از دادگاههای نظامی............................................. 87

2- بررسی قابلیت تجدیدنظر خواهی از قرارهای رد درخواست اعاده دادرسی....... 88

3- نگرشي بر قوانين مربوط به تجديدنظر واعادهدادرسي ازاحكام انتظامي وكلاي دادگستري       92

4- مواد قانوني مربوط به اعاده دادرسي كيفري................................................................... 99

الف- از قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در اُمور كيفري)............ 99

ب- از قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب28/7/1381........ 101

ج- قانون اصلاح ماده (18) اصلاحي قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوّب 24/10/1385        103

د- از قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري مصوّب 25/03/1356................... 104

باب چهارم: آراء وحدت رویه و نظرات مشورتی....................................................... 107

منابع و مآخذ.................................................................................................................................. 170

مقدمه

يكي از موضوعاتي كه- در آيين دادرسي به آن توجه خاصي مبذول مي‌شود مسأله اعاده دادرسي است. اعاده دادرسي يكي از طرق‌ فوق‌العادة اعتراض بر احكام كيفري مي‌باشد و گرچه مراحل مختلف براي بررسي موضوع دعوي و نحوة رسيدگي به آن مقرر گرديده است و قضات مجرب‌تري در كار قضائي و محاكم عالي به حكم مرحلة پائين‌تر رسيدگي مي‌كنند با اين وجود نمي‌توان گفت موضوعي‌كه اين‌همه مراحل را طي‌كرد تا آخر راه بدون اشتباه مانده است رفع هرگونه تخلف و تصميم خلاف قانون در دستگاه عدالت قضائي ايجاب مي‌كند كه سيستم‌هاي كنترل مطمئن در نهاد اين دستگاه مهم و اساسي به شكلي آگاهانه و ماهرانه و دقيق طراحي و مهندسي شود. جامعه براي دستگاه قضائي به عنوان پناهگاه و كانون تأمين عدالت اجتماعي ارزش فوق‌العاده قائل است و به تصميماتي‌كه از طرف آن اتخاذمي‌شود اعتبار و احترام خاصي قائل است. لازمة حفظ اعتماد توده‌هاي مردم و جامعه از يك سو و جلوگيري از تصميمات خلاف واقع و ايراد از ضرر و زيان به حقوق افراد و حفظ انتظامات و امنيت اجتماعي آن است كه ترتيبي اتخاذ گردد تا هم حكم محكمه مصون از تعرض و تخطي باقي بماند و نتوان آن را در هر زمان تغيير داد و هم اشتباه رفع و اُمور خلاف حق از بين برود. بر اين اساس و ملاحظه واقعيت عمومي و خواست و انتظار مردم از نظام قضائي در خلاف‌زدايي و اشتباه گريزي، اين انديشه بوجود آمده كه قواعدي تحت عنوان اعاده دادرسي وضعگردد. تا برمبناي آن قواعد، محكومي كه خود را متضرر از اشتباه مي‌دانند به دادخواهي برخيزندو عليرغم قطعي بودن حكم محكمه و اعتبار امرمختوم بتوانند از طريق قانوني رسيدگي مجدد آن حكم را بنمايند. چرا كه عدالت و انصاف اجازه نمي‌دهد كه فقط به اعتبار قطعيت حكم دادگاه متهم را مجازات نمود و اعاده دادرسي تدبير ارزنده‌اي درجهت تأمين حقوق اشخاص و مصالح دستگاه عدالت به شمار مي‌رود. به عبارت ديگر «هر چند در جريان رسيدگي به دعاوي سعي بر اين است كه حكم صادره با واقعيات خارج از پروند تطابق داشته اما شهادت كذب، قسم دروغ، ارائه اسناد و مدارك مجعول، ناپديد شدن افراد در جريان حوادث و اتفاقات و درمظان اتهام قرار گرفتن افراد، درخواست مصرانه و اقدامات شكات و عوامل متعدد و مختلف ديگر موجب مي‌شود كه بدون انجام تحقيقات و رسيدگي كامل حكم صادر گردد و در اين قبيل موارد مطمئناً بين مفاد آراء و واقعيات خارجي تطابق و هماهنگي وجود نخواهد داشت زيرا به هرحال، نهايتاً آراء صادره بايستي با ادله و اوضاع و احوال قضايا مطابقت داشته باشد و بر اين اساس، به‌منظور تلفيق اعتبار احكام قطعي و اجراي عدالت كه مستلزم تطابق واقعيات خارجي و مفاد آرائ صادره مي‌باشد تجديد محاكمه يا اعاده دادرسي مقرر و تجويز گرديده است.

کتاب حاضر، در سه عنوان کلی (کلیات اعاده دادرسی در اُمور کیفری، نحوه طرح درخواست اعاده دادرسی‌کیفری درمحاکم قضاییو سایر موضوعات مرتبط با اعاده دادرسی کیفری) به موضوع اعاده دادرسی دراُمور کیفری می‌پردازد. با امید به آنکه اثر حاضر مؤثّراُفتد، تذکر ایرادات و اشتباهات ازسوی افرادی‌که زحمت مطالعه این کتاب را بر خود هموارمی‌سازند موجب سپاس فراوان خواهد بود.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی