بررسی صلاحیت دادگاه خانواده (براساس قانون حمایت خانواده ، امید محمدیتخلفات ساختماني و کمیسیون ماده 100 ، امید محمدی
 
تأمّلاتي در مسائل كيفري  جلد اوّل ، امیر شریفی خضارتی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 280,000 ریال
نام کالا: تأمّلاتي در مسائل كيفري جلد اوّل ، امیر شریفی خضارتی
کد کالا: 89
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

سرشناسنامه                                             : شريفي خضارتي، امير، 1362-

عنوان و نام پديدآورنده                : تأمّلاتي در مسائل كيفري/ تأليف امير شريفي خضارتي.

مشخصات نشر                       : تهران: انديشة سبز نوین

مشخصات ظاهري               : 2 ج.

شابك                                     : ج1: 0-25-5187-600-978

وضعيت فهرست نويسي       : فيپا

يادداشت                               : ‏عنوان ‏به ‏انگليسي: Reflections on Criminal Problems

موضوع                                   : حقوق جزا

موضوع                                   : آيين دادرسي جزايي

موضوع                                   : حقوق جزا (فقه)

موضوع                                   : حقوق جزا – جنبه‌هاي مذهبي

رده بندي كنگره                 : 1389 2ت4ش/4/5015K

رده بندي ديويي                 : 345

شماره كتابشناسي ملي       : 1961961

& نام كتاب     : تأمّلاتي در مسائل كيفري- جلد اوّل (با آخرین اصلاحات و الحاقات)

@ تأليف           : امير شريفي خضارتي

{ ناشر             :انديشةسبزنوین 66463518

{ناشر همکار :اندیشه عصر

 

شابك: 0-25-5187-600-978

مركز پخش: تهران، ميدان انقلاب، خيابان منيري جاويد (ارديبهشت)

پلاك 71، طبقة اوّل، انديشة سبز نوين(مشعوف).

تلفن: 66463518     دورنگار: 66973278

 

فهرست

عنوان صفحه

 

پیشگفتار. 11

 

مقالۀ اوّل: تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری

مقدّمه. 15

مبحث اوّل: تعریف حالت اضطرار. 16

مبحث دوم: تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری اسلام  17

گفتار اوّل: کتاب... 17

گفتار دوم: سُنّت... 18

گفتار سوم: اِجماع. 21

گفتار چهارم: عقل.. 25

مبحث سوم: تبیین مفهوم اضطرار از نظر تاريخ حقوق کیفری.. 26

مبحث چهارم: تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفري تطبيقي   28

مبحث پنجم: تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفري ايران  31

گفتار اوّل: اختلاف نظر حقوقدانان در يكسان دانستن اضطرار و ضرورت... 32

گفتار دوم: تبیین مبانی حالت اضطرار. 34

گفتار سوم: اضطرار در قانون مجازات اسلامی.. 35

گفتار چهارم: شروط قانونی لازم برای تحقّق اضطرار. 37

گفتار پنجم: تأثیر حالت اضطرار بر مسئولیّت کیفری شخص مُضطر. 38

گفتار ششم: عدم تأثیر حالت اضطرار بر مسئولیّت مدنی شخص مُضطر. 39

گفتار هفتم: تفاوت اضطرار با دفاع مشروع. 41

گفتار هشتم: تفاوت اضطرار با اجبار و اِکراه 42

نتیجه‌گیری.. 43

مقالۀ دوّم: تأثیر اشتباه قاتل در شخص و شخصیّت مجنیٌ‌علیه

مقدّمه. 44

مبحث اوّل: مفهوم شُبهه در حقوق کیفری اسلام و ایران  45

مبحث دوم: تأثیر اشتباه قاتل در شخص مجنیٌ‌علیه  56

گفتار اوّل: تعریف.... 56

گفتار دوم: آیا مَحقونُ‌الدّم یا مَهدورُالدّم بودن هدف نخستین قاتل در تحقّق قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌ‌علیه مؤثّر است؟  58

بند اوّل: گروهی که معتقد بودند مَحقونُ‌الدّم یا مَهدورُالدّم بودن هدف نخستین قاتل در تحقّق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثّر است. 59

بند دوم: گروهی که معتقد بودند مَحقونُ‌الدّم یا مَهدورُالدّم بودن هدف نخستین قاتل در تحقّق قتل ناشی از اشتباه در شخص مؤثّر نیست. 61

بند سوم: گروهی که در مورد نقش مَحقون‌الدّم یا مَهدورالدّم بودن هدف نخستین قاتل در تحقّق قتل ناشی از اشتباه در شخص، قائل به تفکیک شده‌ بودند. 65

گفتار سوم: آیا قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌ‌علیه، عمد مي‌باشد یا شبه‌عمد یا خطای محض؟. 66

بند اوّل: رویّة قضایی سایر کشورهای جهان در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌ‌علیه. 66

بند دوم: نظر دیوان عالی کشور ایران قبل از انقلاب اسلامي در مورد قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌ‌علیه  68

بند سوم: قتل ناشی از اشتباه در شخص مجنیٌ‌علیه در رویّۀ قضایی بعد از انقلاب اسلامی ایران. 69

گفتار چهارم: آیا قتل مذکور در مادۀ 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8/5/1370 خطای‌محض بود یا در حکم خطای‌محض؟  72

گفتار پنجم: آیا عمل مرتکب (قاتل) در مادۀ 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8/5/1370 منحصر به تیراندازی بود؟  73

گفتار ششم: آیا مادّة 296 قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب 8/5/1370 بجا و کارآمد بود؟. 75

گفتار هفتم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 در مورد تأثیر اشتباه قاتل در شخص مجنیٌ‌علیه. 75

مبحث سوم: تأثیر اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌ‌علیه  81

گفتار اوّل: تعریف.... 81

گفتار دوم: قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌ‌علیه، عمد محسوب می‌شود یا شبه‌عمد یا خطای ‌محض؟. 82

بند اوّل: طرفداران نظریّۀ عمدی بودن قتل ناشی از اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌ‌علیه. 82

بند دوم: طرفداران نظریّۀ غیرعمدی بودن قتل ناشی از اشتباه در شخصیّت مجنیٌ‌علیه. 86

گفتار سوم: رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوّب 1/2/1392 در مورد تأثیر اشتباه قاتل در شخصیّت مجنیٌ‌علیه.. 90

نتیجه‌گیری.. 93

 

مقالۀ سوم: رویکرد حقوق جزای اسلام و ایران نسبت به اُتانازی

مقدّمه. 99

مبحث اوّل: تعریف اُتانازی.. 101

مبحث دوم: رویکرد حقوق جزای ایران نسبت به اُتانازی   104

مبحث سوم: تأثیر رضایت مجنی‌ٌعلیه در اُتانازی.. 108

مبحث چهارم: تأثیر انگیزة انسان‌دوستانة قاتل در اُتانازی   109

مبحث پنجم: رویکرد حقوق جزاي اسلام نسبت به اُتانازی   114

مبحث ششم: رویکرد حقوق جزاي تطبیقی نسبت به اُتانازی   120

مبحث هفتم: رویکرد دانش جرم‌شناسی نسبت به اُتانازی   121

نتیجه‌گیری.. 123

 

مقالۀ چهارم: بررسي خودكشي از ديدگاه فقه جزايي و حقوق كيفري

مقدّمه. 125

مبحث اوّل: بررسي خودكشي از ديدگاه فقه جزايي‌   126

گفتار اوّل: خودكشي از ديدگاه قرآن كريم (كتاب) 127

گفتار دوّم: خودكشي از ديدگاه احاديث، اخبار و روايات (سنّت) 129

گفتار سوم: خودكشي از ديدگاه فقها (اجماع) 131

گفتار چهارم: ضمانت اجراي ممنوعيّت خودكشي در نظام حقوقي اسلام‌. 134

الف: جنايت برخود به صورت عمد. 135

ب: جنايت برخود به صورت غيرعمد. 135

گفتار پنجم: اكراه بر خودكشي‌.. 136

مبحث دوّم: بررسي خودكشي از ديدگاه حقوق كيفري (حقوق جزا) 137

گفتار اوّل: خودكشي از ديدگاه تاريخ حقوق كيفري‌.. 137

گفتار دوّم: خودكشي از ديدگاه حقوق جزاي تطبيقي‌.. 141

گفتار سوم: خودكشي از ديدگاه حقوق جزاي ايران‌. 145

نتيجه‌گيري‌.. 151

مقالۀ پنجم: ممنوعيّت شكنجه در حقوق كيفري

مقدّمه. 153

مبحث اوّل : شكنجه از دیدگاه تاريخ حقوق كيفري   156

مبحث دوم : رویکرد حقوق جزاي بين‌الملل نسبت به ممنوعیّت شکنجه  163

مبحث سوم: رويكرد قانونگذاران کشورهای مختلف نسبت به ممنوعیّت شکنجه  169

مبحث چهارم: رويكرد حقوق جزاي اسلام نسبت به ممنوعیّت شکنجه  172

مبحث پنجم: رويكرد قانونگذار ايران نسبت به ممنوعیّت شکنجه  179

گفتار اوّل: رويكرد قانون اساسي ايران نسبت به ممنوعیّت شکنجه. 180

گفتار دوم: رويكرد قوانين كيفري ايران نسبت به ممنوعیّت شکنجه. 180

نتيجه‌گيري.. 191

مقالۀ ششم: رویکرد حقوق جزای اسلام و ایران نسبت به معاونت در جرم

مقدّمه. 193

مبحث اوّل: تعریف معاونت در جرم. 194

مبحث دوم: طُرق معاونت در جرم (جهات معاونت) 197

مبحث سوم: شرایط لازم برای تحقّق معاونت در جرم  205

مبحث چهارم: معاونت در جرم (اعانت بر اثم) در قرآن کریم   208

مبحث پنجم: معاونت در جرم (اعانت بر اثم) در احادیث و روایات    210

مبحث ششم: معاونت در جرم (اعانت بر اثم) در کتب فقهی و اصولی   211

مبحث هفتم: مجازات معاونت در جرم. 214

نتیجه‌گیری.. 221

 

مقالۀ هفتم: جرم مشهود در نظام حقوقی ایران و برخی کشورهای جهان

مقدّمه. 224

مبحث اوّل: جرم مشهود در نظام حقوقی ایران. 226

گفتار اوّل: تعریف جرم مشهود. 226

گفتار دوم: تعریف ضابطان دادگستری.. 228

گفتار سوم: مصادیق جرم مشهود. 230

گفتار چهارم: تجزیه و تحلیل مصادیق جرم مشهود. 234

گفتار پنجم: اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشهود. 245

گفتار ششم: مسائل و مشکلات مربوط به حق دستگیری ضابطان در جرم مشهود. 247

گفتار هفتم: تفاوت تحقیقات مقدّماتی در جرایم مشهود و غیرمشهود. 249

گفتار هشتم: حقوق قانونی افراد تحت نظر. 253

مبحث دوّم: جرم مشهود در نظام حقوقی برخی کشورهای جهان  257

گفتار اوّل: جرم مشهود در نظام حقوقی فرانسه. 257

گفتار دوّم: جرم مشهود در نظام حقوقی انگلستان. 262

گفتار سوّم: جرم مشهود در نظام حقوقی برخی کشورهای آفریقایی.. 266

نتیجه‌گیری.. 267

 

مقالۀ هشتم: تحليل عنصر مادّي جرم ارتباط نامشروع

مقدّمه. 269

مبحث اوّل: تعريف عنصر مادّي جرم و بيان مفهوم آن  272

گفتار اوّل: رفتار. 276

الف: رفتار مجرمانه مثبت (فعل) 276

ب: رفتار مجرمانة منفي (ترك فعل) 277

ج: رفتار مجرمانة مثبت ناشي از رفتار مجرمانة منفي (فعل ناشي از ترك فعل) 277

گفتار دوّم: حالت... 278

الف: حالت رواني.. 279

ب: حالت اجتماعي.. 279

ج: عضويّت در گروه‌هايي خاص.... 279

مبحث دوّم: عنصر مادّي جرم ارتباط نامشروع. 279

گفتار اوّل: تعريف رابطة نامشروع و بيان مفهوم آن. 283

الف: مفهوم عام ارتباط نامشروع. 283

ب: مفهوم خاص ارتباط نامشروع. 285

گفتار دوّم: ملاك و ضابطة تشخيص ارتباط نامشروع. 287

گفتار سوم: مصاديق ارتباط نامشروع. 289

الف: احاديث و روايات مربوط به ارتباط نامشروع جسمي.. 290

ب: احاديث و روايات مربوط به ارتباط نامشروع غيرجسمي.. 292

گفتار چهارم: جهات مشروعيّت ارتباطات جسمي يا غيرجسمي.. 293

الف: ضرورت يا اضطرار. 293

ب: مصلحت... 295

ج: تفاوت محرميّت با آشناييّت... 295

نتيجه‌گيري.. 298

 

مقالۀ نهم: بررسی سادیسم، مازوشیسم و سادومازوخیسم

مقدّمه. 300

مبحث اوّل: سادیسم (دیگرآزاری) 301

گفتار اوّل: بررسی تاریخي.. 301

الف: وجه تسمية سادیسم.. 301

ب: نمونه‌هایی از سادیسم  در ادوار تاریخ.. 302

گفتار دوّم: بررسی جرم‌شناختی.. 305

الف: تعریف سادیسم.. 305

ب: انواع سادیسم.. 306

ج: درجة شیوع سادیسم در مردان و زنان. 308

د: علّت بروز سادیسم.. 309

ﻫ: تشخیص سادیسم.. 311

و: پیشگیری و درمان سادیسم.. 312

گفتار سوم: بررسی فقهی و قانونی.. 313

مبحث دوّم: مازوشیسم (آزاردوستی) 314

گفتار اوّل: بررسی تاریخی.. 314

الف: وجه تسمیة مازوشیسم.. 314

ب: نمونه‌هایی از مازوشیسم در ادوار تاریخ.. 314

گفتار دوّم: بررسی جرم‌شناختی.. 315

الف: تعریف مازوشیسم.. 315

ب: درجه شیوع مازوشیسم در مردان و زنان. 317

ج: انواع مازوشیسم.. 320

د: علّت بروز مازوشیسم.. 321

ﻫ : برخی از صفات مبتلایان به مازوشیسم.. 322

ن: نگاه جرم‌شناختی به انحراف مازوشیسم.. 323

و: خودکشی در بین مبتلایان به مازوشیسم.. 323

ی: نمونه‌هايی واقعی از مازوشیسم.. 325

گفتار سوم: بررسی فقهی وقانونی.. 326

مبحث سوم: سادومازوخیسم (دیگرآزاری توأم با خودآزاری) 328

گفتار اوّل: بررسی جرم‌شناختی.. 328

الف: تعریف سادومازوخیسم.. 328

ب: خصوصیّات منحرفان سادومازوخیست... 329

ج: نگاه جرم‌شناختی نسبت به انحراف سادومازوخیسم.. 329

د: نمونه‌ای واقعی از انحراف سادومازوخیسم.. 331

گفتار دوّم: بررسی فقهی و قانونی.. 332

نتیجه‌گیری.. 334

 

مقالۀ دهم: مفهوم نسل‌كشي در حقوق جزاي بين‌الملل

مقدّمه. 335

مبحث اوّل: چگونگي تصويب كنوانسيون منع و مجازات نسل‌كشي   335

مبحث دوّم : مصاديقي از نسل‌كشي در طول تاريخ   339

مبحث سوم: نسل‌كشي در اساسنامه ديوان كيفري بين‌المللي دائمي   340

مبحث چهارم : تمايز نسل‌كشي و جنايات عليه بشريّت    342

مبحث پنجم: نمونه‌اي از نسل‌كشي در دوران معاصر  344

نتيجه‌گيري.. 346

منابع و مآخذ. 348

 

 

 

 

 

 

 

 

که یکی هست و هیچ نیست جز او

وحــــــــده لا الـــــــه الا هــــــــــو

«هاتف اصفهانی»

پیشگفتار

«علوم جنایی» مجموعه‌ای از دانش‌هایی است که به «پدیدۀ مجرمانه» مربوط می‌شوند. پدیدۀ مجرمانه دارای معنایی اعم از جرم است به‌طوری‌که علاوه بر بزه، «انحراف» یا «کجروی» (کژروی) را نیز در بر می‌گیرد. به این ترتیب دانش‌های گوناگون و مختلفی در حوزۀ علوم جنایی قابل طرح و بررسی هستند که وجه مشترکشان ارتباط آنها با پدیدۀ مجرمانه است. کثرت و تعدّد این دانش‌ها نیز محقّقان و صاحب‌نظران عرصه علوم جنایی را بر این واداشته است که برای سهولت در مطالعه به طبقه‌بندی و تقسیم‌بندی این دانش‌ها بپردازند؛ لیکن با توجّه به اینکه هر محققی با نگاه و رویکرد تخصصی خود به این تقسیم‌بندی‌ها پرداخته است، طبیعتاًََ طبقه‌بندی‌های متفاوتی هم به وجود آمده است. امّا به نظر می‌رسد از بین تمام تقسیم‌بندی‌های به عمل آمده از علوم جنایی، طبقه‌بندی «ژان ایو لاسال» - استاد فرانسوی- از این علوم قابل قبول‌تر و قانع‌کننده‌تر باشد. بر اساس این تقسیم‌بندی، علوم جنایی به چهار شاخة بزرگ تقسیم می‌شوند که عبارتند از: 1- «علوم جنایی حقوقی» که خود به دو «شاخۀ اصلی» (همچون حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی،  آیین دادرسی کیفری و...) و «شاخۀ تکمیلی» (مانند حقوق جزای بین‌الملل، تاریخ حقوق کیفری، حقوق جزای تطبیقی و...) قابل تقسیم است؛ 2- «علوم جنایی تجربی» که به دو شاخه «علوم جنایی تجربی اثباتی» یا «علوم جرم‌یابی» (مثل پزشکی قانونی، پلیس علمی و...) و «علوم جنایی تجربی تفسیری– تحلیلی» (همچون جرم‌شناسی، کیفرشناسی و جامعه‌شناسی کیفری) تفکیک می‌شود؛ 3- «فلسفة کیفری»؛ 4- «سیاست جنایی» (اعم از مفهوم مضیّق آن یا همان سیاست کیفری و همچنین مفهوم موسّع نسبی و مطلق آن).

امروزه در بین تمام علوم جنایی، دروسی که در دانشکده‌های حقوق ایران در دورۀ کارشناسی بیش از پیش مورد توجّه و عنایت قرار می‌گیرند، در وهلۀ اول، شاخه‌های اصلی علوم جنایی حقوقی و به‌طور مشخّص حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری بوده و در وهلۀ بعد، برخی از علوم جنایی تجربی همچون جرم‌شناسی و پزشکی قانونی به صورت درس اجباری و پلیس علمی، بزهکاری اطفال و نوجوانان و کیفرشناسی به صورت درس اختیاری می‌باشند. این وضعیّت در حالی است که پس از این دوره، در امتحانات مشاغل حقوقی همچون آزمون کارآموزی وکالت، قضاوت و سردفتری اسناد رسمی، نیاز داوطلبان فقط به شاخه‌های اصلی علوم جنایی حقوقی بوده و احتیاجی به سایر شاخه‌ها و رشته‌های علوم جنایی احساس نمی‌شود.

علی‌رغم سخن فوق و با وجود اینکه کتاب‌های متعدّدی با موضوعات حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی و آیین دادرسی کیفری توسّط مؤلّفان مختلف به رشته تحریر در آمده است و حقوقدانان به طور عام و حقوقدانان کیفری به طور خاص، با مباحث مربوط به این دانش‌ها آشنا هستند؛ امّا هنوز هم در برخی از مسائل مطرح شده، اختلاف نظرهای جدّی وجود داشته یا اساساً نظر مشخصی وجود ندارد و همین امر، مشکلاتی را برای دانشجویان، قضات، وکلا و دیگر صاحب منصبان مشاغل حقوقی به وجود آورده است. بنابراین، شاید بتوان گفت زمان آن فرا رسیده که در تألیف کتب، مقالات، پایان‌ نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکتری، از اتّخاذ عناوین کلّی صرف‌نظر کرده و به تحلیل و بررسی مسائل جزئی پرداخته شود؛ البته ضرورت انجام چنین امری در مورد مقالات بیشتر به چشم می‌خورد.

این کتاب که از ده مقاله یا ده فصل تشکیل شده است، مجموعه‌ای از برخی مقالات نوشته شده توسّط نگارنده در حوزۀ علوم جنایی می‌باشد که در نشریّات، مجلات و روزنامه‌های معتبر داخلی همچون «مجلة پیام آموزش» (نشریۀ تخصصی، آموزشی و حقوقی معاونت آموزش قوۀ قضاییه)، «مجلۀ دادگستر» (مجلۀ تخصصی حقوقی)، «مجلۀ دادرسی» (مجلۀ سازمان قضایی نیروهای مسلح)، «نشریۀ مأوی» (نشریۀ داخلی قوۀ قضاییه) و «روزنامة اطلاعات» (بزرگترین مؤسسۀ مطبوعاتی خاورمیانه و قدیمی‌ترین روزنامۀ در حال چاپ ایران)، در تاریخ‌‌های متفاوت به چاپ رسیده است.

موضوعات این مقالات به دو دسته تقسیم می‌شوند. برخی از آنها دربارة مسائلی هستند که در موردشان اختلاف نظرهای زیادی بین حقوقدانان کیفری وجود دارد که عبارتند از: «تبيين مفهوم اضطرار در حقوق کیفری»، «تأثير اشتباه قاتل در شخص و شخصيّت مجنيٌ‌عليه»، «رويكرد حقوق جزاي اسلام و ايران  نسبت به اُتانازي»، «جرم مشهود در نظام حقوقی ايران و برخی کشورهای جهان» و «تحلیل عنصر مادّي جرم ارتباط نامشروع».

در مورد موضوعات فوق از جنبه‌های مختلف اختلاف دیدگاه وجود دارد از جمله اینکه برخی از مؤلّفان معتقد به تفاوت حالت ضرورت و اضطرار می‌باشند، در حالیکه برخی دیگر، این دو حالت را یکسان می‌دانند. قتل ناشی از اشتباه در هدف و هویّت از دیدگاه برخی صاحب‌نظران، عمد محسوب شده و اصالتاً مستوجب قصاص می‌باشند، امّا از نظر گروهی دیگر، خطای محض یا شبه عمد محسوب شده‌اند. برخی از نویسندگان، قاتلی را که از روی ترحّم و شفقت اقدام به قتل فرد دیگری کرده باشد، قاتل عمدی دانسته و وی را مشمول مجازات قصاص می‌دانند، در حالی‌که برخی دیگر چنین قتلی را عمد نمی‌دانند. جرم مشهود در آیین دادرسی کیفری ایران تعریف نشده و صرفاً به ذکر مصادیق آن اکتفا شده است و همین امر، اختلاف نظرهای گسترده‌ای را بین حقوقدانان کیفری در تعریف این جرم به وجود آورده است. ارتباط نامشروع هم جرمی است که تعریف و مصادیق آن به‌طور دقیق، روشن و مشخص نشده است.

امّا برخی دیگر از مقالات این کتاب، مربوط به موضوعاتی می‌باشند که در جامعة حقوقی ایران در مورد آنها کمتر بحث گردیده یا مطلبی نوشته شده است که عبارتند از: «بررسی خودکشی از دیدگاه فقه جزایی و حقوق کیفری»، «ممنوعیّت شکنجه در حقوق کیفری»، «رويكرد حقوق جزاي اسلام و ايران نسبت به معاونت در جرم»، «بررسی ساديسم، مازوشیسم و سادومازوخیسم» و «مفهوم نسل‌کشی در حقوق جزای بین‌الملل». به‌طور مثال در غالب کتب حقوق کیفری، بحث مفصّلی در مورد خودکشی و بررسی ابعاد فقهی و حقوقی آن وجود ندارد و صرفاً به ذکر مسائلی کلی در مورد آن همچون جرم نبودن انتحار و معاونت در آن براساس قوانین ایران اکتفا شده است. همچنین به ندرت دیده شده که اصطلاح «اعانت بر اثم» در کتاب‌ها و مقالات جزایی مورد بحث قرار گرفته و جزئیات آن تبیین گردد.

نگارنده مدّعی نیست که آنچه در این مجموعه در مورد موضوعات اختلافی بیان داشته است، نظر تامه و کاملاً صحیح بوده و به دور از هرگونه خطا و اشتباه می‌باشد، بلکه صرفاً تلاش داشته تا اندازه‌ای ولو ناچیز، در جهت رفع اختلاف نظرها گام بردارد. همچنین نگارنده اعتقاد دارد آنچه که در سایر مقالات این مجموعه به رشتۀ تحریر در آورده است، صرفاً طرح بحث یا طرح موضوع بوده و به هیچ وجه تمام ابعاد این موضوعات را در برنگرفته است.

امید است این اثر ناچیز، مورد عنایت و استفادۀ جامعۀ حقوقی ایران به خصوص محققان و پژوهشگران عرصۀ حقوق کیفری قرار گیرد.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی