حقوق شهروندی در شهرداری‌‌ها ، امید محمدیخودکشی(مطالعة جرمشناسی، فقهی و حقوقی) ، امیر شریفی خضارتی
 
حقوق و کرامت انسانی ، رسول جریده- شعله رزاقی
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 140,000 ریال
نام کالا: حقوق و کرامت انسانی ، رسول جریده- شعله رزاقی
کد کالا: 96
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب : حقوق و کرامت انسانی

?مؤلفین:رسول جریده- شعله رزاقی

{ناشر: اندیشه سبز نوین، 66973277

{ناشر همکار: اندیشه عصر

{شمارگان: 500

{شابک: 978-600-8106-03-6

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)

- ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل. - مشعوف

تلفن: 66463518                      دورنویس: 66973277

صندوق پستی:                            1715-13145

 

www.bookeshop.ir

هرست مطالب
مقدمه ................................................................................................................................. 1
فصل اول: مفهوم ومبانی نظری کرامت انسانی
1-1 : مفهوم کرامت انسانی .......................................................................................................... 5
2-1 : اصطلاح کرامت انسانی ...................................................................................................... 6
3-1 : جایگاه کرامت انسانی در قرآن کریم ................................................................................... 7
4-1 : بررسی مفاهیم اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها در فقه وحقوق ................................. 9
1-4-1 : تعریف اصطلاحی جرم......................................................................................... 11
2-4-1 : نظریه اصالت فرد)فرد گرایی(. .............................................................................. 15
3-4-1 : تعریف جرم در فقه اسلامی. ................................................................................. 17
5-1 : مفهوم کرامت انسانی وآزادی از دیدگاه قران وامام علی )ع(............................................. 23
کانت. ....................................................................... 23 » خودمختاری اخلاقی « 1-5-1 : نظریه
2-5-1 : نظریه کرامت مبتنی بروحی .................................................................................. 25
1-2-5-1 : رویکردهای متناقض در مورد کرامت انسانی. ............................................. 27
2-2-5-1 : رویکرد دینی کلاسیک وسنتی .................................................................... 22
3-2-5-1 : رویکرد روشنفکری دینی ............................................................................ 32
4-2-5-1 : رویکرد حقوق بشری وسکولار .................................................................. 34
3-5-1 : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. ...................................... 41
1-3-5-1 : حقوق مدنی و آزادیهای سیاسی. .............................................................. 43
2-3-5-1 : حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ......................................................... 56
3-3-5-1 : محدودیتهای مربوط به حقوق و آزادیهای اساسی. ................................... 52
4-5-1 : قوانین و مقررات عادی ........................................................................................ 61
1-4-5-1 : انعکاس برخی حقوق و آزادیها در قوانین عادی ...................................... 61
2-4-5-1 : برخی تفاوتها بین مقررات جمهوری اسلامی ایران و موازین جهانی حقوق
بشر ............................................................................................................................... 63
3-4-5-1 : نهادهای فعال در زمینه حقوق بشر ............................................................. 62
6-1 : تاریخچه پیدایش وتکویناندیشه کرامت انسانی. .............................................................. 74
1-6-1 : کرامت انسانی. ....................................................................................................... 75
2-6-1 : اصل برابری سیاسی............................................................................................... 76
3-6-1 : اصل تعیین سرنوشت ............................................................................................ 77
7-1 : مفهوم حقوق بشر ............................................................................................................ 21
1-7-1 : منظر فلسفی و ارزشی ........................................................................................... 22
2-7-1 : آزادی .................................................................................................................... 23
3-7-1 : امنیت. .................................................................................................................... 24
2-1 : حقوق و آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )نسل دوم حقوق بشر(. ...................... 27
1-2-1 : حقوق همبستگی )نسل سوم حقوق بشر( ............................................................. 27
فصل دوم: کرامت انسانی درحقوق کیفری شکلی با گذری به قوانین ماهوی 39
1-2 : جایگاه و نقش کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ..................................................... 93
1-1-2 : کرامت انسانی و مشروعیت نظام عدالت کیفری ................................................... 94
2-1-2 : کرامت انسانی وضرورت قانونمند کردن محدودیت حقوق و آزادیهای شهروندان
95 ...........................................................................................................................................
3-1-2 : کرامت انسانی و جهانی شدن حقوق کیفری ......................................................... 96
2-2 : جایگاه کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران ........................................................ 97
1-2-2 : قانون آیین دادرسی کیفری وحقوق شهروندی ...................................................... 97
99 ................................................ .) 2-2-2 : قانون تشکیل دادگاهای عمومی وانقلاب ) 1373
3-2-2 : آئین نامه اجرائی سازمان زندانها واقدامات تأمینی وتربیتی کشور. ..................... 111
4-2-2 : اصل برائت در امور کیفری ................................................................................. 112
5-2-2 : اصول مربوط به تضمین حقوق متهم .................................................................. 113
1-3-2 : جایگاه ونقش کرامت انسانی درحقوق کیفری ماهوی ........................................ 115
1-1-3-2 : جایگاه ونقش کرامت انسانی در تحولات حقوق کیفری ماهوی. .............. 117
2-1-3-2 : جایگاه ونقش کرامت انسانی در تفسیر قواعد حقوق کیفری ماهوی ........ 119
3-1-3-2 : کرامت انسانی ومشروعیت نهادهای حقوق کیفری ماهوی ....................... 111
2-3-2 : کرامت انسانی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ..................................... 111
1-2-3-2 : مقررات حمایتی قانون اساسی درارتباط با موضوع کرامت انسانی درحقوق
ملت ............................................................................................................................ 113
2-2-3-2 : ممنوعیت استفاده ابزاری از زن وایمان به کرامت والاتر او ....................... 114
3-2-3-2 : مقررات نفی کننده کرامت انسانی در قانون اساسی .................................. 116
فصل سوم: بررسی و مقایسه اصول کرامت انسانی در فقه و حقوق
1-3 : قضاوت و آداب و عملکرد آنان بر مبنای کرامت انسانی در فقه شیعه ............................. 123
1-1-3 : کتاب القضاء ....................................................................................................... 123
2-1-3 : صفات قاضی وآنچه که مناسب قضاوت میباشد ............................................... 126
3-1-3 : وظایف قضات. ................................................................................................... 122
4-1-3 : شرایط شنیدن دعوی برای طرفین دعوی. ........................................................... 129
5-1-3 : نحوه جواب دادن مدعّی علیه ............................................................................. 133
6: نحوه گفتمان افراد شاهد و قسم ........................................................................ 141 -1-3
2-3 : شهادات و آداب آن بر مبنای کرامت انسانی درفقه ......................................................... 144
1-2-3 : صفات شهود. ...................................................................................................... 144
1-1-2-3 : آنچه که به آن، شاهد، شاهد میشود ....................................................... 147
3-3 : اقسام حقوق .................................................................................................................. 149
4-3 : رعایت کرامت انسانی در احکام سوگند در فقه شیعه ..................................................... 151
1-4-3 : حکم سوگند به همراه شاهد ............................................................................... 153
2-4-3 : رعایت کرامت انسانی به صورتی کلی در احکام دعاوی .................................... 154
3-4-3 : رعایت کرامت انسانی در اقرار به قتل و شرایط مقر در فقه شیعه ...................... 156
5-3 : نحوه برخورد قضات در اجرای مجازات قوادی. ............................................................ 157
2-5-4 : ادله اثبات سرقت درنظام فقهی اسلام ................................................................. 161
6-3 : تطبیق و بررسی اصول مهم کرامت انسانی در فقه و حقوق ............................................ 169
1-6-3 : رعایت تساوی میان طرفین دعوا ......................................................................... 169
2-6-3 : حق بهره مندی از وکیل ...................................................................................... 171
3-6-3 : حق واخواهی برای متهم غایب ........................................................................... 171
4-6-3 : اصل برائت در فقه و حقوق- آثار و نتایج اصل برائت و استثناء برآن. ............... 173
1-4-6-3 : قوانین ملی ................................................................................................ 173
2-4-6-3 : آثار و نتایج اصل برائت ............................................................................. 174
7-3 : تطبیق شکنجه درفقه و حقوق ........................................................................................ 175
1-7-3 : شکنجه درفقه و حقوق ....................................................................................... 175
2-7-3 : ممنوعیت شکنجه در قوانین جمهوری اسلامی ایران .......................................... 121
2-3 : نتیجه گیری. ................................................................................................................... 122
منابع و مأخذ ................................................................................................................... 181

مقدمه
بدون تردید باید به این نکته اذعان داشت که توسعه مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادیهای اساسی
افراد و رعایت تدابیر و تضمینهای آن به ویژه در دادرسیهای کیفری از آشکارترین نشانههای مدنیت هر
جامعه از جوامع بشری و از بارزترین شاخصهای توسعه حقوقی و قضایی آن بشمار میرود. تکریم مقام و
تعظیم شأن و شخصیت ابنای بشر مستلزم رعایت این گونه مفاهیم و معیارها یا تدابیر و تضمینها است. علم
حقوق به معنای خاص آن به آگاهی عالمانه از مقررات الزام آور اجتماعی کیفیت و حداکثر، چگونگی وضع
این قوانین محدود است؛ اما در معنای عام، دیگر آگاهی عالمانه مرتبط با این مقررات )مانند تاریخ حقوق،
فلسفه حقوق، آیین استنباط حقوق به عنوان یکی از شاخههای مهم علوم انسانی، اجتماعی، مفهوم عام آنست
علم حقوق با شاخههای علوم اجتماعی – انسانی و با شاخههای علوم طبیعی و ریاضی ارتباط دارد. چگونگی
این ارتباط، بسته به میزان اشتراک در موضوع و نیز نوع نظام حقوقی، متفاوت است. استفاده از این علوم در
همه نظامهای حقوق در مرحله دادرسی و اجرا نزدیک و همانند است؛ اما در مرحله قانون گذاری، بسته به
نوع نظام حقوقی، متفاوت است. مثلاً در نظامهای حقوقی مبتنی بر مکتب حقوق طبیعی، از علوم عقلی و تا
حدودی روان شناسی، بیشتر از علوم دیگر استفاده میشود. اصلی ترین و مهمترین موضوع قواعد حقوقی،
حق است و در علم حقوق مفهوم اساسی به شمار میرود. حقوقدانان تعاریف متعددی از حق کردهاند، از
جمله این که حق عبارت است از توانایی وسلطه شخص برخود یادیگری یا یک شیء، به گونهای که نظام
حقوقی این سلطه را برای او به حمایت از آن ملزم میسازد. فقها در تعریف حق بیش تر بر مفهوم سلطه
تأکید کرده و نسبت حق را با مفاهیم حکم، میک و تکلیف بیان نمودهاند. در منابع فقهی و حقوقی، حق از
جنبههای گوناگون تقسیم شده است.
کرامت انسانی، امنیت و آزادی اساس و پایه حیات جامعه انسانی است تا بر اساس آن افراد بتوانند:
اولاً، با عزت وسربلندی، از مجموعه مواهب طبیعی که دراختیارشان است، بطور مساوی برخوردار شوند:
ثانیاً، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنون خود بیم و هراسی نداشته باشندءثالثاً، بدون دغدغه
خاطر، استعدادهای خویش را، در حدود مقدورات جامعه مورد نظر، بکاراندازند و تمایلات و تمنیات خویش
را ارضاء نمایند. در میان آموزههای دینی، دین مقدس اسلام، بعنوان کاملترین دین آسمانی، بیشترین تأکید را
بر رعایت حرمت و کرامت انسانی دارد. در جای جای تعالیم الهی این دین، دستورات و تأکیداتی را هم در
نصوص و هم در سنت قولی و عملی به وضوح مشاهده میکنیم. بدون تردید در فرآیند رسیدگی در محاکم
2  رعایت کرامت انسانی در حقوق شکلی وماهوي ایران بر مبناي فقه شیعه
و مراجعات مردم به نهاد قضایی بعنوان شاکی با متهم، شاهد و. .. دین اسلام برای محفوظ ماندن کرامت و
عزت انسانی )خلیفه الله( احکام و دستوراتی دارد که نمونه هایی از آن در متون قانونی یافت میشود.
این آرمان مشترک انسانی، پس از گذر از معبر پرفراز و نشیب تاریخ و انقراض تدریجی حکومتهای
جلوه جهانی » اصول اساسی کرامات انسانی « تباهکار جباران، از برکت رشد فکری توده ها، امروزه تحت عنوان
به خود گرفته و فرهیختگان، برای بازیافت و اعتلای آن به زبان مشترک رسیدهاند. فقه ارزشمند به خوبی این
اصول را پیش بینی و مورد تأکید قرار داده است و حتی مقرراتی را آورده که در مقایسه با دیگر نظامهای
حقوقی بینظیر است. نظام حقوقی ما نیز با الهام از اندیشههای ناب فقه اسلام به کرامات و شخصیت انسان
اهمیت ویژهای قائل شده است هر چند که تا حد ایده آل هنوز فاصله هست ولیکن پیش بینی و اهمیت به
کرامات انسانی در فقه و حقوق ستودنی است که ما این موضوعات را به صورت مفصل با تطبیق و مقایسه
در متن پژوهش مورد کنکاش قرار داده ایم.

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی