قانون مجازات اسلامی ، ابراهیم مشعوفقانون مدیریت خدمات کشوری ، آرزو رضایی پور
 
قانون مدنی (مجموعه قوانین و مقررات با آخرین اصلاحات و الحاقات) ، ابراهیم مشعوف
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 120,000 ریال
نام کالا: قانون مدنی (مجموعه قوانین و مقررات با آخرین اصلاحات و الحاقات) ، ابراهیم مشعوف
کد کالا: 108
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام كتاب:... قانون مدنی (مجموعه قوانین و مقررات با آخرین اصلاحات و الحاقات)

تدوین:.......................................................................................................... ابراهیم مشعوف

صفحه آراء:.................................................................................................. الهام سماواتیان

ناشر:.......................................................................................... انتشارات اندیشه سبز نوین

ناشر همکار:..................................................................................... انتشارات اندیشه عصر

شابک:.................................................................................... 978-600-8106-20-3


 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین- مشعوف

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت) ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اول

 

بخش اول: قانون مدنی....................................................................................... 15

مقدمه: در انتشار و آثار و اجراء قوانین به طور عموم ........................... 15

جلد اول: در اموال .................................................................................................................... 18

کتاب اول: در بیان اموال و مالکیت به طور کلی ......................................... 18

باب اول: در بیان انواع اموال.................................................................. 18

فصل اول: در اموال غیرمنقول............................................................. 18

فصل دوم: در اموال منقوله................................................................. 19

فصل سوم: در اموالی که مالک خاص ندارد........................................ 20

باب دوم: در حقوق مختلفه که برای اشخاص نسبت به اموال حاصل می‌شود........ 21

فصل اول: در مالکیت......................................................................... 21

فصل دوم: در حق انتفاع.................................................................... 23

مبحث اول: در عمری و رقبی و سکنی............................................ 23

مبحث دوم: در وقف...................................................................... 25

مبحث سوم: در حق انتفاع از مباحات............................................. 30

فصل سوم: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر و در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور  31

مبحث اول: در حق ارتفاق نسبت به ملک غیر................................. 31

مبحث دوم: در احکام و آثار املاک نسبت به املاک مجاور.............. 33

مبحث سوم: در حریم املاک........................................................... 37

کتاب دوم: در اسباب تملک...................................................................... 38

قسمت اول: در احیاء اراضی و حیازت اشیاء مباحه................................. 38

باب اول- در احیاء اراضی موات و مباحه.............................................. 38

باب دوم: در خیازت مباحات................................................................ 39

باب سوم: در معادن.............................................................................. 41

باب چهارم: در اشیاء پیدا شده و حیوانات ضاله.................................... 42

فصل اول: در اشیا پیدا شده................................................................. 42

فصل دوم: در حیوانات ضاله............................................................. 43

باب پنجم: در دفینه............................................................................... 44

باب ششم: در شکار.............................................................................. 45

قسمت دوم: در عقود و معاملات و الزامات........................................................ 46

باب اول: در عقود و تعهدات به طور کلی............................................. 46

فصل اول: در اقسام عقود ................................................................. 46

فصل دوم: در شرایط اساسی برای صحت معامله................................. 47

مبحث اول: در قصد طرفین و رضای آنها....................................... 47

مبحث دوم: در اهلیت طرفین.......................................................... 49

مبحث سوم: در مورد معامله........................................................... 50

 

 

مبحث چهارم: در جهت معامله...................................................... 50

فصل سوم: در اثر معاملات................................................................ 51

مبحث اول: در قواعد عمومی........................................................... 51

مبحث دوم: در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات.................. 52

مبحث سوم: در اثر عقود نسبت به اشخاص ثالث............................. 52

فصل چهارم: در بیان شرطی که در ضمن عقد می شود...................... 53

مبحث اول: در اقسام شرط.............................................................. 53

مبحث دوم: در احکام شرط............................................................ 53

فصل پنجم: در معاملاتی که موضوع آن مال غیر است یا معاملات فضولی......... 55

فصل ششم: در سقوط تعهدات........................................................... 57

مبحث اول: در وفا به عهد.............................................................. 58

مبحث دوم: در اقاله........................................................................ 60

مبحث سوم: در ابراء....................................................................... 61

مبحث چهارم: در تبدیل تعهد......................................................... 62

مبحث پنجم: در تهاتر..................................................................... 62

مبحث ششم: مالکیت مافی‌الذمه....................................................... 63

باب دوم: در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود............................ 63

فصل اول: کلیات............................................................................... 63

فصل دوم: در ضمان قهری................................................................ 64

 

 

مبحث اول: در غصب..................................................................... 65

مبحث دوم: در اتلاف..................................................................... 68

مبحث سوم: در تسبیب................................................................... 68

مبحث چهارم: در استیفاء................................................................ 69

باب سوم: در عقود معینه مختلفه........................................................... 70

فصل اول: در بیع............................................................................... 70

مبحث اول: در احکام بیع................................................................ 70

مبحث دوم: در طرفین معامله.......................................................... 71

مبحث سوم: در مبیع....................................................................... 71

مبحث چهارم: در آثار بیع............................................................... 73

فقره اول: در ملکیت مبیع و ثمن..................................................... 74

فقره دوم: در تسلیم....................................................................... 74

فقره سوم: در ضمان درک............................................................. 77

فقره چهارم: در تأدیه ثمن............................................................. 78

مبحث پنجم: در خیارات و احکام راجعه به آن............................... 78

فقره اول: در خیارات..................................................................... 78

اول: در خیار مجلس................................................................... 79

دوم: در خیار حیوان.................................................................... 79

سوم: در خیار حیوان................................................................... 79

 

 

 

چهارم: در خیار تأخیر ثمن.......................................................... 79

پنجم: در خیار رؤیت و تخلف وصف......................................... 80

ششم: در خیار غبن..................................................................... 81

هفتم: در خیار عیب..................................................................... 82

هشتم: در خیار تدلیس................................................................. 84

نهم: در خیار تَبَعُّض صفقه.......................................................... 84

دهم: در خیار تخلف شرط.......................................................... 85

فقره دوم: در احکام خیارات به طور کلی....................................... 85

فصل دوم: در بیع شرط...................................................................... 87

فصل سوم: در معاوضه...................................................................... 89

فصل چهارم: در اجاره....................................................................... 89

مبحث اول: در اجاره اشیاء.............................................................. 89

مبحث دوم: در اجاره حیوانات........................................................ 94

مبحث سوم: در اجاره اشخاص....................................................... 95

فقره اول: در اجاره خدمه و کارگر................................................. 95

فقره دوم: در اجاره متصدی حمل و نقل....................................... 96

فصل پنجم: در مزارعه و مساقات....................................................... 96

مبحث اول: در مزارعه........................................................................ 96

مبحث دوم: در مساقات................................................................... 100

 

 

فصل ششم: در مضاربه..................................................................... 100

فصل هفتم: در جعاله....................................................................... 102

فصل هشتم: در شرکت..................................................................... 104

مبحث اول: در کلیات................................................................... 104

مبحث دوم: در تقسیم اموال شرکت............................................... 106

فصل نهم: در ودیعه......................................................................... 109

مبحث اول: در کلیات................................................................... 109

مبحث دوم: در تعهدات امین......................................................... 109

مبحث سوم: در تعهدات امانت‌گذار.............................................. 112

فصل دهم: در عاریه........................................................................ 113

فصل یازدهم: در قرض.................................................................... 114

فصل دوازدهم: در قمار و گروبندی.................................................. 115

فصل سیزدهم: در وکالت.................................................................. 115

مبحث اول: در کلیات................................................................... 115

مبحث دوم: در تعهدات وکیل....................................................... 116

مبحث سوم: در تعهدات موکل..................................................... 117

مبحث چهارم: در طرق مختلفه انقضاء وکالت............................... 118

فصل چهاردهم- در ضمان عقدی.................................................... 119

مبحث اول: کلیات........................................................................ 119

 

 

مبحث دوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون له.......................... 121

مبحث سوم: در اثر ضمان بین ضامن و مضمون عنه ..................... 122

مبحث چهارم: در اثر ضمان بین ضامنین........................................ 123

فصل پانزدهم: در حواله................................................................... 124

فصل شانزدهم: در کفالت................................................................. 125

فصل هفدهم: در صلح..................................................................... 128

فصل هجدهم: در رهن.................................................................... 130

فصل نوزدهم: در هبه...................................................................... 133

قسمت سوم: در اخذ به شفعه................................................................ 135

قسمت چهارم: در وصایا و ارث............................................................ 137

باب اول: در وصایا............................................................................. 137

فصل اول: در کلیات........................................................................ 137

فصل دوم: در موصی....................................................................... 139

فصل سوم: در موصیٌ‌به................................................................... 139

فصل چهارم: در موصیٌ‌له................................................................ 141

فصل پنجم: در وصی....................................................................... 141

باب دوم: در ارث............................................................................... 142

فصل اول: ‌در موجبات ارث و طبقات مختلفه وراث......................... 142

فصل دوم: در تحقق ارث................................................................ 143

 

 

فصل سوم: در شرایط و جمله از موانع ارث..................................... 144

فصل چهارم: در حجب................................................................... 146

فصل پنجم: در فرض و صاحبان فرض............................................ 148

فصل ششم: در سهم‌الارث طبقات مختلفه ارث................................ 150

مبحث اول: در سهم‌الارث طبقه اول.............................................. 150

مبحث دوم: در سهم‌الارث طبقه دوم............................................. 152

مبحث سوم: در سهم‌الارث طبقه سوم........................................... 155

مبحث چهارم: در میراث زوج و زوجه......................................... 157

کتاب سوم: در مقررات مختلفه................................................................. 159

جلد دوم: در اشخاص.............................................................................................................. 160

کتاب اول: در کلیات............................................................................. 160

کتاب دوم: در تابعیت............................................................................ 163

کتاب سوم: در اسناد سجل احوال........................................................... 170

کتاب چهارم: در اقامتگاه........................................................................ 172

کتاب پنجم: در غیاب مفقودالاثر.............................................................. 173

کتاب ششم : در قرابت........................................................................... 177

کتاب هفتم: در نکاح و طلاق................................................................... 179

باب اول: در نکاح............................................................................. 179

فصل اول: در خواستگاری............................................................. 179

 

 

فصل دوم: قابلیت صحی برای ازدواج........................................... 180

 

 

فصل سوم: در موانع نکاح............................................................. 181

فصل چهارم: شرایط صحت نکاح.................................................. 184

فصل پنجم : وکالت در نکاح......................................................... 185

فصل ششم: در نکاح منقطع........................................................... 185

فصل هفتم: در مهر......................................................................... 186

فصل هشتم: در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر............ 189

باب دوم: در انحلال عقد نکاح........................................................ 192

فصل اول: در مورد امکان فسخ نکاح............................................ 192

فصل دوم: در طلاق....................................................................... 195

مبحث اول: در کلیات.................................................................. 195

مبحث دوم: در اقسام طلاق......................................................... 196

مبحث سوم: در عدّه.................................................................... 197

کتاب هشتم: در اولاد............................................................................. 198

باب اول: در نسب............................................................................. 198

باب دوم: در نگاهداری و تربیت اطفال............................................ 200

باب سوم: در ولایت قهری پدر و جد پدری.................................... 202

کتاب نهم: در خانواده........................................................................... 204

 

 

فصل اول: در الزام به انفاق............................................................ 204

کتاب دهم: در حجر و قیومیت............................................................... 207

فصل اول : در کلیات..................................................................... 207

فصل دوم: در موارد نصب قیّم و ترتیب آن.................................... 208

فصل سوم: در اختیارات و وظایف و مسئولیت قیّم و حدود آن  نظارت مدعیالعلوم در اُمور صغار و مجانین و اشخاص غیررشید 212

فصل چهارم: در موارد عزل قیّم .................................................... 215

فصل پنجم: در خروج از تحت قیومیت.......................................... 216

جلد سوم: در ادله اثبات دعوی......................................................................................... 217

کتاب اول: در اقرار............................................................................... 217

باب اول: در شرایط اقرار.................................................................. 217

باب دوم: در آثار اقرار...................................................................... 219

کتاب دوم: در اسناد.............................................................................. 220

کتاب سوم: در شهادت........................................................................... 224

باب اول: در موارد شهادت.................................................................. 224

باب دوم: در شرایط شهادت................................................................ 225

کتاب چهارم: در امارات......................................................................... 226

کتاب پنجم: در قسم ............................................................................. 227

بخش دوم : ضمائم............................................................. 231

 

 

الف- قوانین........................................................................................ 231

قانون مسئولیت مدنی.......................................................................... 232

قانون مستثنی بودن مصوّبات مربوط به آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی از موضوع ماده دو قانون مدنی         236

قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج مردان ایرانی یا مردان خارجی

قانون روابط مؤجر و مستأجر‌.............................................................. 238

آیین‌نامه اجرائی روابط موجر و مستأجر‌............................................... 241

قانون گذرنامه.................................................................................... 246

قانون معاملات زمین........................................................................... 264

قانون حمایت خانواده (جدید)............................................................ 269

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده................................................ 290

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست........... 314

آئین نامه اجرایی ماده (36) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست     327

قانون اجاره رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم .......... 340

قانون زمین شهری.............................................................................. 341

آیین‌نامه اجرائی قانون زمین شهری .................................................... 351

 

 

بيمه اجباري خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه 375

قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقودالاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح     413

قانون استفساریه تبصره ذیل ماده 1082 قانون مدنی.............................. 413

قانون استفساریه ماده 982 قانون مدنی................................................. 414

ب- آراء و حدت رویه........................................................................... 415

ج -نظرات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه ‌426

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی