الزام به انعقاد قرارداد به استناد نظم عمومی، بهمن آزموده - ملیحه عبدالرحیمیایقاع مشروط (تحلیل فقهی- حقوقی و مطالعه تطبیقی) ، حامد ملکشاهی
 
انحرافات جنسي(مطالعة تطبيقي جرم¬شناسي و فقهي) بااضافات و الحاقات ، امير شريفي خضارتي
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 350,000 ریال
نام کالا: انحرافات جنسي(مطالعة تطبيقي جرم¬شناسي و فقهي) بااضافات و الحاقات ، امير شريفي خضارتي
کد کالا: 128
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام كتاب        : انحرافات جنسي(مطالعة تطبيقي جرم­شناسي و فقهي) بااضافات و الحاقات

مؤلف      : امير شريفي خضارتي

{ ناشر        : انديشة عصر 66424617

ناشر همکار : اندیشه سبز نوین

شابك        : 5-17-5187-600-978

 

مركز پخش: تهران- ميدان انقلاب- خيابان منيري جاويد (ارديبهشت)
پلاك 71 (225 قديم)- طبقة اوّل- انديشة سبز نوين(مشعوف)

تلفن: 66463518           دورنويس: 66973278

ص.پ:131451715

www.bookeshop.ir

فهرست مطالب

دیباچه.. 13

پيشگفتار. 15

مقدّمه.. 17

طرح موضوع.. 17

اهمّيّت موضوع.. 18

انگيزة انتخاب موضوع.. 19

سوالات.... 21

فرضيّات.... 21

روش تحقيق و تنگناها. 22

تقسيم مطالب.... 23

كليّات... 24

1- واژه‌شناسي انحرافات جنسي... 25

1-1- مفهوم «انحرافات» در اصطلاح انحرافات جنسي... 25

2-1- مفهوم «جنسي» در اصطلاح انحرافات جنسي... 27

2- تعريف انحرافات جنسي از ديدگاه علوم مختلف.... 29

3- تعريف كلي انحرافات جنسي... 30

4- انحرافات جنسي در ادوار مختلف تاريخ.. 34

5- انحرافات جنسي از ديدگاه مذاهب و اديان.. 35

6- دانشمنداني كه دربارة انحرافات جنسي نظريه‌پردازي كرده‌اند.. 37

7- تقسيم‌بندي و طبقه‌بندي انحرافات جنسي... 40

بخش اوّل انحرافات جنسي  توأم با مقاربت... 42

فصل اول: انحرافات جنسي به اعتبار انتخاب شريك جنسي... 43

مبحث اول: همجنس‌بازي... 43

گفتار دوم: آيا همجنس‌بازي يك انحراف جنسي است؟. 44

گفتار سوم: عكس‌العمل‌هاي حكومت‌هاي مختلف در طول تاريخ نسبت به همجنس‌بازي... 45

گفتار چهارم: تقسيم‌بندي و طبقه‌بندي همجنس‌بازي... 46

گفتار پنجم: خصوصيات و ويژگي‌هاي همجنس‌بازان.. 47

گفتار ششم: رابطة همجنس‌بازي و جرم. 48

گفتار هفتم: عقايد طرفداران همجنس‌بازي... 50

گفتار هشتم: وضعيّت همجنس‌بازي در جهان معاصر. 50

گفتار نهم: همجنس‌بازي مردان.. 53

گفتار دهم: همجنس‌بازي زنان.. 65

مبحث دوم: بچه‌بازي... 77

گفتار اول: بررسي جرم‌شناختي... 77

گفتار دوم: بررسي فقهي... 83

مبحث سوم: پيرپسندي... 87

گفتار اول: بررسي جرم‌شناختي... 87

گفتار دوم: بررسي فقهي... 88

مبحث چهارم: حيوان‌بازي... 89

گفتار اول: بررسي تاريخي... 89

گفتار دوم: بررسي جرم‌شناختي... 90

گفتار سوم: بررسي فقهي... 94

مبحث پنجم: مرده‌بازي... 95

گفتار اول: بررسي جرم‌شناختي... 95

گفتار دوم: بررسي فقهي... 98

مبحث ششم: مجسمه‌بازي... 101

گفتار اول: بررسي جرم‌شناختي... 101

گفتار دوم: بررسي فقهي... 103

فصل دوم: انحرافات جنسي كه تحت شرايط ضداجتماعي انجام مي‌گيرند.. 103

مبحث اول: فحشاء. 104

گفتار اول: بررسي تاريخي... 104

گفتار دوم: بررسي جرم‌شناختي... 108

گفتار سوم: بررسي فقهي... 115

مبحث دوم: هتك ناموس..... 123

گفتار اول: بررسي تاريخي... 123

گفتار دوم: بررسي جرم‌شناختي... 125

گفتار سوم: بررسي فقهي... 129

مبحث سوم: زنا با محارم. 131

گفتار اول: بررسي تاريخي... 131

گفتار دوم: بررسي جرم‌شناختي... 133

گفتار سوم: بررسي فقهي... 137

فصل سوم: انحرافات جنسي ناشي از شدّت يا ضعف ميل جنسي يا جسمي... 140

مبحث اول: ديگر‌آزاري... 140

گفتار اول: بررسي تاريخي... 140

گفتار دوم: بررسي جرم‌شناختي... 142

گفتار سوم: بررسي فقهي... 147

مبحث دوم: خودآزاري... 148

گفتار اول: بررسي تاريخي... 148

گفتار دوم: بررسي جرم‌شناختي... 149

گفتار سوم: بررسي فقهي... 155

مبحث سوم: ديگرآزاري توأم با خودآزاري... 157

گفتار اول: بررسي جرم‌شناختي... 157

گفتار دوم: بررسي فقهي... 160

مبحث چهارم: جنون مقاربت.... 161

گفتار اول: بررسي تاريخي... 161

گفتار دوم: بررسي جرم‌شناختي... 163

گفتار سوم: بررسي فقهي... 166

بخش دوم انحرافات جنسي  بدون مقاربت... 169

فصل اول: انحرافات جنسي كه في‌نفسه عمل مقاربت در آنها وجود ندارد. 169

مبحث اول: خودارضايي... 170

گفتار اول: بررسي تاريخي... 170

گفتار دوم: بررسی جرم‌شناختي... 172

گفتار سوم: بررسي فقهي... 186

مبحث دوم: خودنمايي... 190

گفتار اول: بررسي جرم‌شناختي... 190

گفتار دوم: بررسي فقهي... 195

مبحث سوم: چشم‌چراني... 199

گفتار اول: بررسي تاريخي... 199

گفتار دوم: بررسي جرم‌شناختي... 200

گفتار سوم: بررسي فقهي... 204

مبحث چهارم: خودشيفتگي... 208

گفتار اول: بررسي تاريخي... 208

گفتار دوم: بررسي جرم‌شناختي... 209

گفتار سوم: بررسي فقهي... 213

مبحث پنجم: مالش‌گري جنسي... 215

گفتار اول: بررسي جرم‌شناختي... 215

گفتار دوم: بررسي فقهي... 216

مبحث ششم: بت‌پرستي جنسي... 220

گفتار اول: بررسي تاريخي... 220

گفتار دوم: بررسي جرم‌شناختي... 220

گفتار سوم: بررسي فقهي... 225

مبحث هفتم: آتشافروزي... 227

گفتار اول: بررسي جرم‌شناختي... 227

گفتار دوم: بررسي فقهي... 230

مبحث هشتم: ميل به دزدي... 232

گفتار اول: بررسي جرم‌شناختي... 232

گفتار دوم: بررسي فقهي... 234

مبحث نهم: هرزه‌درايي... 236

گفتار اول: بررسي جرم‌شناختي... 236

گفتار دوم: بررسي فقهي... 238

فصل دوم: انحرافات جنسي مربوط به تغيير يا تبديل هويّت جنسي... 240

مبحث اول: تغيير جنسيّت‌طلبي... 240

گفتار اول: بررسي جرم‌شناختي... 240

گفتار دوم: بررسي فقهي... 247

مبحث دوم: مبدّل‌پوشي... 249

گفتار اول: بررسي جرم‌شناختي... 249

گفتار دوم: بررسي فقهي... 252

بخش سوم ابعاد مختلف واكنش  جامعه عليه انحرافات جنسي... 254

مبحث اول: ويژگي‌هاي منحرفان جنسي... 254

مبحث دوم: علل به وجود آمدن انحرافات جنسي... 256

مبحث سوم: رابطة بين انحرافات جنسي و جرايم جنسي... 260

مبحث چهارم: سياست جنايي كشورهاي غربي نسبت به جرايم و انحرافات جنسي... 263

مبحث پنجم: سياست جنايي اسلام نسبت به جرايم و انحرافات جنسي... 266

گفتار اول: وحدت عرف و هنجار قانوني در مقابله با جرم. 268

گفتار دوم: تعديل پاسخ شرعي و اِعمال تخفيف در مجازات... 268

گفتار سوم: تعديل پاسخ در دعوت به بزه‌پوشي... 269

گفتار چهارم: فقدان پاسخ و امتناع از اجراي حد.. 270

مبحث ششم: سياست جنايي ايران نسبت به جرايم و انحرافات جنسي... 272

مبحث هفتم: تئوري‌هاي پيشگيري در مورد جرايم و انحرافات جنسي... 274

گفتار اول: نظرية ميشل فوكو. 274

گفتار دوم: نظرية فمينيستي... 275

گفتار سوم: گرايش جنسي نوين در حقوق جزاي اروپا 276

گفتار چهارم: نظرية نظام جزايي اسلام در جرايم و انحرافات جنسي... 277

مبحث هشتم: درمان منحرفان جنسي... 278

مبحث نهم: مسئوليّت كيفري منحرفان جنسي... 282

گفتار اول: آيا منحرفان جنسي مجنون مي‌باشند؟. 283

گفتار دوم: آيا استناد به اجبار معنوي داخلي توسط منحرفان جنسي، رافع مسئوليت آنها خواهد شد؟ 285

نتيجه‌گيري... 292

منابع و مآخذ.. 301

دیباچه

انحرافات جنسی در واقع گروهی متنوع از بیماری­ها و ناهنجار­ی­های روحی و روانی هستند که مبتلایان آنها، رفتارهای جنسی مغایر با مدل­های پذیرفته شده و ارزش­ها و معیار­های مقبول جامعه دارند.

از جنبه دیگر، انحرافات جنسی از دیدگاه جامعه­شناسان، به منزلة یک آسیب اجتماعی تلقی می­گردند. از نظر حقوقی و قضایی نیز غالب انحرافات جنسی به عنوان عملی مجرمانه شناخته شده­اند و با مرتکبین این اعمال، برخورد قضایی به عمل می­آید.

دانش روانپزشکی، این گونه افراد را بیمارانی می­داند که در محوری از سلامت روحی و روانی خویش دچارعارضه شده­اند و نیازمند درمان می­باشند. جامعه­شناسان با اتکاء به شاخصه­های دانش جامعه­شناسی، به شناخت ریشه­ها و ارزیابی کامل از وضع موجود و طرح ریزی جهت مواجهة مناسب با این آسیب اجتماعی می­پردازند. از نظر قضایی هم لازم است برخورد مناسب، پیشگیرانه و مصلحانه که برخواسته از یک نظام قضایی پویا و عدالت محور است، نسبت به انحرافات جنسی به عمل آید.

نگاهی به مجموعة متون مکتوب در کشور ما، نشانگر آن است که متأسفانه متن علمی و جامعی که به توصیف انحرافات جنسی جهت افراد غیر پزشک به طورعام و جامعه حقوقی به طورخاص پرداخته باشد، وجود ندارد.

بسیاری از افراد جامعه، شناخت مناسبی از این انحرافات روحی – روانی ندارند. باورهای غلط در مورد این نوع انحرافات وجود داشته و برخوردهای اجتماعی و قضایی نامناسب نیز همچنان­ نسبت به بسیاری از انحرافات جنسی صورت می­پذیرند. به نظر می­رسد در این عرصه، شناخت مناسب جهت آحاد جامعه در زمینه انحرافات جنسی، علل ایجاد آنها و راه­های درست پیشگیری و مواجهة فعال نسبت به آنها لازم است. حقوقدانان، سیاستگزاران قضایی و نظریه­پردازان حقوقی نیز باید در وهله نخست، اینگونه انحرافات را به خوبی شناخته، زمینه­های اجتماعی و روانی ایجاد کنندة آنها را دریابند تا در حد مقدور با علل و زمینه­های روحی و روانی ایجاد کنندة آنها آشنا گردند و نهایتاً نظام حقوقی و سیاست جنایی و کیفری مناسب در زمینه شناسایی، مواجهة قضایی، پیشگیری و مجازات مرتکبین جرایم جنسی معمول شود. بی­شک توجه به  جهات مخففه و بررسی آنها در زمینة تعیین مجازات هم در مورد  منحرفین جنسی ضروری است.

در زمینة کمبود شدید منابع و متون مکتوب دربارة انحرافات جنسی، این کتاب که حاصل تلاش چندین سالة جناب آقای امیر شریفی خضارتی- دانش­آموختة ممتاز و پژوهشگر دورة کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم­شناسی و عضو پيوستة انجمن ايراني جرم­شناسي- می­باشد، موفق شده است که توصیف مناسبی از انواع انحرافات جنسی با اتکاء به بررسی بسیار عمیق در متون ­علمی و نظریات خبرگان روانپزشکی و روانشناسی فراهم آورد؛ ادبیات مورد استفاده در این اثر، آنگونه است که افرد غیر پزشک یا روانپزشک یا روانشناس نیز به خوبی می­توانند با این توصیف­ها آشنا شده و به عنوان مستندی مناسب جهت برخوردهای قضایی و اقدامات پیشگیرانة اجتماعی برای کاهش این معضل، به کار برند.

اینجانب استفاده، مطالعه واستناد به این کتاب را به اندیشمندان عرصه­های آسیب­های اجتماعی و نارسایی­های روانی وهمچنین متخصصان فقه و حقوق توصیه می­نمایم.

 

دکتر مهرزاد کیانی

عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی

پيشگفتار

انحرافات جنسي جزء قديمي‌ترين انحرافات بشري هستند كه در اعصار بسيار كهن نيز وجود داشته و توسط اخلاق و مذهب به شدت نهي شده‌اند. انحرافات جنسي از جمله مسائل مهمي هستند كه در شاخه‌ها و رشته‌هاي مختلف علوم جنايي همچون جرم‌شناسي قابل طرح و بررسي مي‌باشند. در تعريف اين انحرافات بين دانشمندان علوم مختلف، تفاوت عقيده وجود دارد؛ اما به طور كلي مي‌توان گفت انحرافات جنسي شامل هرگونه رفتارهاي جنسي مي‌باشند كه با معيارهاي كم و بيش مورد قبول جامعه مغايرت داشته و غيرمتعارف محسوب شوند. براي انحرافات جنسي طبقه‌بندي‌هاي متفاوتي ذكر شده است كه مي‌توان، تقسيم آنها به انحرافات جنسي توأم با مقاربت و انحرافات جنسي بدون مقاربت را مورد اشاره قرار داد.

انحرافات جنسي از ديدگاه فقهي نيز قابل تحليل و بررسي مي‌باشند، زيرا بسياري از انواع اين انحرافات در متون فقهي مورد تبيين و توصيف قرار گرفته و داراي حكمي خاص مي‌باشند. آن تعداد از انحرافات جنسي هم كه جزء مسائل مستحدثه بوده و داراي سابقة فقهي نبوده‌اند (مثل تغيير جنسيت‌طلبي)، به وسيلة اجتهاد و استنباط فقهاي شيعه از ادلة اربعه مورد حكم قرار گرفته‌اند.

امروزه بسياري از انواع انحرافات جنسي از ديدگاه حقوق جزاي ايران جرم بوده و قابل مجازات مي‌باشند؛ اما رويكرد سياست جنايي كشورهاي غربي در اين موارد، غالباً بر مبناي جرم‌زدايي يا تسامح استوار است.

البته اين كتاب درصدد بيان جنبه­هاي قانوني انحرافات جنسي نبوده و هر جا هم كه به اين جنبه­ها اشاره شده است، از باب ضرورت جهت تبيين مفاهيم و روشن كردن موضوع­ها مي­باشند. در واقع، تلاش اصلي نگارنده در اين نوشتار آن بوده است كه صرف­نظر از بررسي قانوني انحرافات جنسي، به تحليل و توصيف جنبه­هاي جرم­شناختي و فقهي كجروي­هاي جنسي بپردازد؛ امري كه آن چنان كه شايسته و بايسته است در جامعه حقوقي ايران مورد توجه قرار نگرفته و غالباً توسط حقوقدانان كيفري در قالب قوانين كيفري ايران تجزيه و تحليل شده­اند. امّا توجه به جنبه­هاي جرم­شناختي و فقهي انحرافات جنسي در كنار جنبه­هاي قانوني، سبب مي­شوند كه يك پژوهشگر و محقق كه درصدد دست يافتن به يك تحليل علمي و دقيق از اين نوع كجروي­هاست، به نگاهي موشكافانه­تر و در عين حال منطقي­تر دست يابد؛ چرا كه از يك سو، جرم­شناسي دانشي است كه از علوم جامعه ­شناسي، روان­شناسي، روان­پزشكي و زيست­شناسي بهره برده و نهايتاً تحليل­هايي بين­رشته­اي و جامع از انحرافات جنسي ارائه مي­دهد و از سويي ديگر، فقه اسلام نيز به دو شعبة بزرگ «اهل سنّت» (شامل چهار فرقة «شافعي»، «مالكي»، «حنبلي» و «حنفي») و «شيعه» (شامل سه فرقة «زيديه»، «اسماعيليه» و «اثني عشري») تقسيم شده و استنباط­ها و اجتهاد­هاي ارائه شده در هريك از فرقه­هاي اسلامي در مورد كجروي­هاي جنسي، نگاه محقق و پژوهشگر را از يك ديد جزم­انديشانه و محصور، به يك نگاه همه جانبه و باز تبديل مي­كند.

به هر حال اميد است كتاب حاضركه نتيجة چندين سال تحقيق و پژوهش نگارنده در مورد انحرافات جنسي مي­باشد مورد توجه و عنايت جامعة علمي ايران خصوصاً حقوقدانان و جرم­شناسان و همچنين متخصصان و محققان عرصة علوم ديني قرار گيرد.

والله يعلم بحقايق الامور و الاحكام

اميرشريفي خضارتي

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی