راهنماي عملي طرح دعاوي در محاكم قضايی ، ابراهيم مشعوف -ابراهيم شعبانی - مسلم قزل‌بيگلوراهنمای علمی اخذ گذرنامه ، مسلم قزل بیگلو
 
راهنمای تنظیم دادخواست ها (علمی- کاربردی) ، مسلم قزل بیگلو- ابراهیم مشعوف
مشاهده تصوير سايز كامل
قيمت هر واحد (عدد): 300,000 ریال
نام کالا: راهنمای تنظیم دادخواست ها (علمی- کاربردی) ، مسلم قزل بیگلو- ابراهیم مشعوف
کد کالا: 129
پرسش در مورد محصول: پرسيدن يك سوال درباره اين كالا
 
توضيحات بيشتر:

نام کتاب      : راهنمای تنظیم دادخواست ها (علمی- کاربردی)

مؤلفین           : مسلم قزل بیگلو- ابراهیم مشعوف

{: صفحه آرا      : محمدحسن مشعوف رانکوهی- مریم رحیمی

{ناشر               : اندیشه سبز نوین، 66973277- 66463518

{ناشر همکار    : اندیشه عصر

{شابک             : 98-09-8106-600-978

 

مرکز پخش: اندیشه سبز نوین

تهران- میدان انقلاب- خیابان منیری جاوید (اردیبهشت)-

ساختمان اردیبهشت- پلاک 71- طبقه اوّل.( مشعوف)

تلفن: 66463518                      دورنویس: 66973278

صندوق پستی:1715-13145

www.bookeshop.ir


فهرست مطالب

کلیات............................................................................................................................................... 11

باب اول: نمونه‌هاي ابتدايي اوراق قضايي

استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه اول).................................................................................................................... 21

استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه دوم).................................................................................................................... 24

استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه سوم)................................................................................................................... 27

برگ اجاره‌نامه....................................................................................................................................................................................................... 30

برگ اظهارنامه....................................................................................................................................................................................................... 32

برگ اعتراض ثالث با صدور دستور تأخير عمليات اجرائي و الغاء دادنامه مورد اعتراض......................................................... 33

برگ اعتراض ثالث با خواسته اصلي و صدوردستور تأخير عمليات اجرائي................................................................................... 34

برگ اعتراض ثالث با خواسته اصلي.............................................................................................................................................................. 35

برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين (واخواهي)...................................................................................................................... 36

برگ دادخواست به دادگاه عمومي نخستين............................................................................................................................................. 37

برگ دادخواست تجدید نظر............................................................................................................................................................................ 38

برگ دادخواست ديوان عدالت اداري............................................................................................................................................................ 39

برگ دادخواست فرجام‌خواهی به ديوان‌عالی کشور............................................................................................................................... 41

برگ دادخواست متقابل..................................................................................................................................................................................... 42

برگ دادخواست وارد ثالث................................................................................................................................................................................ 43

برگ دادنامه........................................................................................................................................................................................................... 44

برگ گواهي انحصار وراثت بيشتر از سه ميليون تومان........................................................................................................................ 45

برگ گواهي انحصار وراثت كمتر از سه ميليون تومان.......................................................................................................................... 46

برگ واخواست‌نامه (1)..................................................................................................................................................................................... 47

برگ واخواست‌نامه (2)..................................................................................................................................................................................... 48

باب دوم: موضوعات عمومی

درخواست حصر وراثت مسلمانان (حصر وراثت مسلمانان كمتر از سه ميليون تومان)......................... 50

درخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه اول)........................................................................................................ 51

درخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه دوم)....................................................................................................... 54

درخواست حصر وراثت كمتر از سه ميليون تومان (طبقه سوم)...................................................................................................... 57

حصر وراثت مسلمانان بيشتر از سه ميليون تومان............................................................................. 60

درخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه اول)....................................................................................................... 61

درخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه دوم)...................................................................................................... 62

درخواست حصر وراثت بيشتر از سه ميليون تومان (طبقه سوم)..................................................................................................... 63

درخواست حصر وراثت پيروان اقليت‌هاي مذهبي............................................................................. 64

دادخواست حصر وراثت براي پيروان اقليت‌هاي مذهبي (بيشتر از سه ميليون تومان).......................................................... 65

دادخواست حصر وراثت براي پيروان اقليت‌هاي مذهبي (كمتر از سه ميليون تومان)............................................................ 66

استشهاديه گواهي حصر وراثت........................................................................................................ 67

استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه اول)..................................................................................................................... 68

استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه دوم).................................................................................................................... 69

استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه سوم)................................................................................................................... 70

صدور حكم رشد............................................................................................................................... 71

دادخواست صدور حكم رشد........................................................................................................................................................................... 72

صدور حكم سرپرستي و كفالت......................................................................................................... 73

دادخواست صدور حكم سرپرستي و كفالت.............................................................................................................................................. 74

باب سوم: موضوعات مدنی

ابطال وكالت نامه............................................................................................................................. 78

اظهارنامه عزل از وكالت.................................................................................................................................................................................... 79

دادخواست ابطال وكالت نامه بلاعزل با دستور موقت........................................................................................................................... 80

دادخواست ابطال وكالت نامه و سند رسمي انتقال................................................................................................................................ 81

درخواست دستور موقت به منع استفاده از وكالت نامه......................................................................................................................... 82

ارثيه و ماترك.................................................................................................................................. 84

دادخواست تقسيم تركه.................................................................................................................................................................................... 85

دادخواست رفع مهر و موم و تحرير ماترك از دادگاه (از دادگاه)....................................................................................................... 86

دادخواست رفع مهر و موم و تحرير ماترك از دادگاه (از شوراي حل اختلاف)........................................................................... 87

دادخواست مهر و موم تركه (از دادگاه)....................................................................................................................................................... 88

دادخواست مهر و موم تركه (از شوراي حل اختلاف)............................................................................................................................ 89

دادخواست مهر و موم تركه و تحرير آن (از دادگاه).............................................................................................................................. 90

دادخواست مهر و موم تركه و تحرير آن (از شوراي حل اختلاف)................................................................................................... 91

دادخواست مهر و موم تركه و تحرير و تقسيم آن................................................................................................................................. 92

اعسار.............................................................................................................................................. 94

دادخواست صدور حكم اعسار از پرداخت محكومٌ به و تقاضای تقسیط....................................................................................... 95

دادخواست صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي و مطالبه وجه....................................................................................... 96

دادخواست صدور حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي.................................................................................................................... 97

تأمين دليل....................................................................................................................................... 99

(تأمين دليل اتومبيل)....................................................................................................................... 99

دادخواست تأمین دليل خسارت وارده به اتومبيل (از دادگاه)........................................................................................................ 100

دادخواست تأمین دليل خسارت وارده به اتومبيل (از شوراي حل اختلاف)............................................................................. 101

دادخواست تأمین دليل در خرید اتومبیل (از دادگاه)........................................................................................................................ 102

دادخواست تأمین دليل در خرید اتومبیل (از شوراي حل اختلاف)............................................................................................. 103

تأمين دليل خانه و آپارتمان............................................................................................................. 104

دادخواست تأمین دليل ايجاد تغييرات در نماآت ‏(از دادگاه).......................................................................................................... 105

دادخواست تأمین دليل ايجاد تغييرات در نماآت‏ (از شوراي حل اختلاف)................................................................................ 106

دادخواست تأمین دليل تغييرات در آپارتمان و نماآت (از دادگاه)................................................................................................ 107

دادخواست تأمین دليل تغييرات در آپارتمان و نماآت (از شوراي حل اختلاف)..................................................................... 108

دادخواست تأمین دليل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از دادگاه)......................................................................................... 109

دادخواست تأمین دليل خسارت وارده به خانه و آپارتمان (از شوراي حل اختلاف).............................................................. 110

دادخواست تأمین دليل در خرید مال غیرمنقول (از دادگاه).......................................................................................................... 111

دادخواست تأمین دليل در خرید مال غیرمنقول (از شوراي حل اختلاف)............................................................................... 112

تأمين دليل مالك و مستاجر............................................................................................................. 113

دادخواست تأمین دليل انتقال به غير (از دادگاه)................................................................................................................................ 114

دادخواست تأمین دليل انتقال به غير (از شوراي حل اختلاف)..................................................................................................... 115

دادخواست تأمین دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از دادگاه)........................................................................................... 116

دادخواست تأمین دليل تبديل مورد اجاره به محل فساد (از شوراي حل اختلاف)............................................................... 117

دادخواست تأمین دليل تعدي و تفريط (از دادگاه)............................................................................................................................ 118

دادخواست تأمین دليل تعدي و تفريط (از شوراي حل اختلاف)................................................................................................. 119

دادخواست تأمین دليل با تأمین نظر کارشناس درباره تغيير شغل مغازه (از شوراي حل اختلاف).................................. 120

دادخواست تأمین دليل تغيير شغل (از شوراي حل اختلاف)......................................................................................................... 121

دادخواست تأمین دليل با تأمین نظر کارشناس درباره تغيير شغل مغازه (از دادگاه)............................................................. 122

دادخواست تأمین دليل تخلیه ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت(از دادگاه)................................................................. 123

دادخواست تأمین دليل تخلیه ملک مورد اجاره به علت انقضای مدت (از شوراي حل اختلاف)..................................... 124

تأمين دليل عمومي......................................................................................................................... 125

دادخواست تأمین دليل عدم تكميل قرارداد در مورد تعميرات (از دادگاه)................................................................................ 126

دادخواست تأمین دليل عدم تكميل قرارداد در مورد تعميرات (از شوراي حل اختلاف).................................................... 127

توقيف عمليات اجرائي  و ابطال اجرائيه........................................................................................... 129

دادخواست توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه چك با پرداخت وجه آن.......................................................................... 130

درخواست توقيف و ابطال عمليات اجرائي مطالبه وجه با مدعي قرارداد خريد ملك.......................................................... 131

توقيف اموال و تأمين خواسته......................................................................................................... 132

دادخواست اعتراض به قرار تأمین خواسته (از شوراي حل اختلاف)........................................................................................... 133

صدور  قرار تأمین خواسته وجه وساطت ... (از دادگاه).................................................................................................................... 134

دادخواست تأمین خواسته عمومي (از دادگاه)..................................................................................................................................... 135

دادخواست تأمین خواسته عمومي (از شوراي حل اختلاف)........................................................................................................... 136

دادخواست قرار تأمین خواسته (اجاره بهاء) (از شوراي حل اختلاف).......................................................................................... 137

دادخواست قرار تأمین خواسته (اجاره بهاء) (از دادگاه)..................................................................................................................... 138

دادخواست قرار تأمین خواسته (از دادگاه)............................................................................................................................................. 139

توقيف اموال و تأمين خواسته  با مطالبه وجه مربوطه........................................................................ 141

دادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمین خواسته (از دادگاه).......................................................................................... 142

دادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمین خواسته (از شوراي حل اختلاف)............................................................... 143

دادخواست اعتراض به قرار تأمین خواسته (از دادگاه)...................................................................................................................... 144

دادخواست اعتراض به قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)........................................................................................... 145

دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي با قرار تأمین خواسته (از دادگاه)............................................................. 146

دادخواست الزام به انجام تعهد در پرداخت بدهي با قرار تأمین خواسته (از شوراي حل اختلاف).................................. 147

دادخواست فسخ قرارداد به‌علت تخلف از شرط و استرداد وجوه پرداختي  با تأمین خواسته (از دادگاه)..................... 148

دادخواست مطالبه وجه به انضمام کلیه خسارات خواسته  با صدور قرار تأمین خواسته (از دادگاه).............................. 149

دادخواست مطالبه نفقه ایام زوجیت به انضمام کلیه خسارات خواسته  با صدور قرار تأمین خواسته (از دادگاه)..... 150

دادخواست مطالبه وجه اجرت المثل ايام تصرف مبيع  با قرار تأمین خواسته (از شوراي حل اختلاف)....................... 151

دادخواست مطالبه وجه اجرت‌المثل ايام تصرف مبيع با قرار تأمین خواسته (از دادگاه)..................................................... 152

دادخواست مطالبه وجه آب، برق، ‌گاز و تلفن از مستأجر  با قرار تأمین خواسته (از دادگاه)............................................ 153

دادخواست مطالبه وجه با قرار تأمین خواسته (از شوراي حل اختلاف).................................................................................... 154

دادخواست مطالبه وجه آب، برق،‌گاز و تلفن کلیه خسارات قانونی  با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف) 155

دادخواست مطالبه وجه مورد معامله به لحاظ مستحق للغیر در آمدن  موضوع معامله (از دادگاه)............................... 156

دادخواست مطالبه وجه حق‌الوكاله/حق داوري با تأمین خواسته (از شوراي حل اختلاف)................................................ 157

مطالبه وجه چک به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته (از شورای حل اختلاف)................................. 158

دادخواست مطالبه وجه سفته  از صادر كننده با تأمین خواسته (از دادگاه)............................................................................. 159

دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تأمین خواسته (از شوراي حل اختلاف).............................................................. 160

دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد با تأمین خواسته (از دادگاه)......................................................................................... 161

دادخواست مطالبه وجه سفته از متعهد و ظهرنويس با تأمین خواسته (از شوراي حل اختلاف).................................... 162

دادخواست مطالبه وجه وساطت (از دادگاه).......................................................................................................................................... 163

دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي ‌با قرار تأمین خواسته (از دادگاه)..................................... 164

دادخواست مطالبه هزينه نقل و انتقال در تنظيم سند رسمي ‌با قرار تأمین خواسته (از شوراي حل اختلاف).......... 165

خلع ید........................................................................................................................................... 166

دادخواست خلع يد (از دادگاه)..................................................................................................................................................................... 167

دادخواست خلع يد (از شوراي حل اختلاف).......................................................................................................................................... 168

دادخواست خلع يد و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف....................................................................................... 169

دادخواست خلع‌يد و قلع و قمع بنا و مطالبه اجرت المثل ايام تصرف با دستور موقت........................................................ 170

دادرسي فوري و دستور موقت.......................................................................................................... 172

درخواست دستور موقت اتصال تلفن........................................................................................................................................................ 173

درخواست دستور موقت استرداد فرزند.................................................................................................................................................... 174

درخواست دستور موقت منع از پرداخت مبلغ چك........................................................................................................................... 175

درخواست دستور موقت منع از صدور سند (ماده 12 قانون زمين شهري)............................................................................. 176

درخواست دستور موقت منع از عمليات ساختماني............................................................................................................................ 177

درخواست دستور موقت به منع نقل و انتقال آپارتمان..................................................................................................................... 178

درخواست دستور موقت منع از نقل و انتقال تلفن............................................................................................................................. 179

درخواست دستور موقت منع از هرگونه اقدام در اُمور شركت........................................................................................................ 180

درخواست دستور موقت به منع استفاده از وکالت نامه..................................................................................................................... 181

داوري............................................................................................................................................ 183

دادخواست تعيين داور طرف مستنكف................................................................................................................................................... 184

رفع مزاحمت.................................................................................................................................. 186

دادخواست رفع مزاحمت (از دادگاه)......................................................................................................................................................... 187

دادخواست رفع مزاحمت (از شوراي حل اختلاف).............................................................................................................................. 188

دادخواست رفع مزاحمت وارده بر همسایه با مطالبه خسارت (از دادگاه).................................................................................. 189

دادخواست رفع مزاحمت وارده بر همسایه با مطالبه خسارت (از شوراي حل اختلاف)....................................................... 190

رفع ممانعت از حق........................................................................................................................... 191

دادخواست رفع ممانعت از حق (از شوراي حل اختلاف).................................................................................................................. 192

دادخواست رفع‌ممانعت از حق با مطالبه خسارت (از شوراي حل اختلاف)............................................................................... 193

دادخواست رفع ممانعت از حق با مطالبه خسارت (از دادگاه)........................................................................................................ 194

شناسنامه....................................................................................................................................... 196

دادخواست ابطال شناسنامه قبلي و صدور شناسنامه جديد.......................................................................................................... 197

دادخواست الزام به تغيير نام فرزند............................................................................................................................................................ 198

دادخواست الزام به تغيير نام........................................................................................................................................................................ 199

قرارداد و تعهدات............................................................................................................................ 201

دادخواست الزام به تحويل مورد معامله با دستور موقت................................................................................................................... 202

دادخواست الزام به تحويل مورد معامله.................................................................................................................................................. 203

دادخواست الزام به تكميل مورد معامله.................................................................................................................................................. 204

دادخواست الزام به تكميل مورد معامله و اخذ پايان كار و تفكيك و تنظيم سند رسمي انتقال و تحويل مبيع...... 205

دادخواست تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس درباره تغییر محل شغل یا کسب.................................................................... 206

دادخواست صدور حکم الزام به تكميل موضوع قرارداد.................................................................................................................... 207

دادخواست تأمین دلیل تعدی و تفریط.................................................................................................................................................. 208

دادخواست تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس در مورد تغییر شغل محل کسب.................................................................... 209

مالک و مستأجر، محلهاي تجاري...................................................................................................... 210

دادخواست الزام به انجام تعمیرات اساسی در مورد اجاره................................................................................................................ 211

دادخواست تأمین دليل انتقال به غير (ازدادگاه).................................................................................................................................. 212

دادخواست تأمین دليل انتقال به غير (از شوراي حل اختلاف)..................................................................................................... 213

دادخواست تأمین دليل تغيير شغل (از شوراي حل اختلاف)......................................................................................................... 214

دادخواست تأمین دليل با جلب نظر کارشناس درباره تغيير محل شغل یا کسب (از دادگاه).............................................. 215

دادخواست تأمین دليل تغيير شغل (از شوراي حل اختلاف).......................................................................................................... 216

دادخواست تأمین دليل با جلب نظر کارشناس درباره تغيير محل شغل یا کسب (از شورای حل اختلاف)................... 217

دادخواست تأمین دليل با جلب نظر کارشناس درباره تغيير محل شغل یا کسب  و تعدی و تفریط (از دادگاه)........ 218

دادخواست تأمین دليل با جلب نظر کارشناس درباره تغيير محل شغل یا کسب  و تعدی و تفریط (از شورای حل اختلاف)              219

دادخواست قرار تأمین دلیل و تخلیه ملک............................................................................................................................................ 220

دادخواست تجويز انتقال منافع مورد اجاره به ثالث............................................................................................................................ 221

دادخواست تخليه به علت انتقال به غير.................................................................................................................................................. 222

دادخواست تخليه به علت تغيير شغل...................................................................................................................................................... 223

دادخواست تخليه به علت نوسازي............................................................................................................................................................. 224

دادخواست تخليه به علت نياز شخصي.................................................................................................................................................... 225

دادخواست تعديل اجاره‌بها............................................................................................................................................................................ 226

مطالبه وجه چك........................................................................................................................... 227

دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده (از دادگاه)................................................................................................................... 228

دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده (از شورای حل اختلاف)........................................................................................ 229

دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با کلیه خسارات (از دادگاه).................................................................................. 230

دادخواست مطالبه وجه چك از صادر كننده با کلیه خسارات (از شورای حل‌اختلاف‌)........................................................ 231

دادخواست مطالبه وجه چك خارجی از صادر كننده با کلیه خسارات (از دادگاه)................................................................. 232

دادخواست مطالبه وجه چك خارجی از صادر كننده با کلیه خسارات (از شورای حل اختلاف)...................................... 233

دادخواست مطالبه وجه چك خارجی از صادركننده با کلیه خسارات و تأمین خواسته (از دادگاه)................................ 234

دادخواست مطالبه وجه چك خارجی از صادركننده با کلیه خسارات و تأمین خواسته (از شورای اختلاف).............. 235

مطالبه وجه ضمانت و سپرده.......................................................................................................... 237

دادخواست مطالبه وجه ضمانت با کلیه خسارات قانونی (از دادگاه)............................................................................................ 238

دادخواست مطالبه وجه ضمانت با قرار تأمین خواسته (از شوراي حل اختلاف).................................................................... 239

ملك مشاعي.................................................................................................................................. 241

دادخواست  صدور دستور فروش ملك مشاعي (از دادگاه)............................................................................................................. 242

دادخواست صدور دستور فروش ملك مشاعي (از شورای حل اختلاف).................................................................................... 243

درخواست صدور تجويز انتقال سهم مالكانه.......................................................................................................................................... 244

باب چهارم: موضوعات خانواده

ازدواج........................................................................................................................................... 248

دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت خودداري ولي از اذن............................................................................................................ 249

دادخواست اجازه ثبت ازدواج به علت فقد امكان استئذان ولي.................................................................................................... 250

دادخواست ثبت ازدواج دايم......................................................................................................................................................................... 251

دادخواست ثبت ازدواج موقت..................................................................................................................................................................... 252

دادخواست اثبات رابطه زوجيت دائم/ موقت......................................................................................................................................... 253

دادخواست تجويز ازدواج مجدد................................................................................................................................................................. 254

دادخواست تجويز ازدواج مجدد................................................................................................................................................................. 255

دادخواست ثبت واقعه رجوع........................................................................................................................................................................ 256

حضانت......................................................................................................................................... 257

دادخواست حضانت طفل و تحويل فرزند............................................................................................................................................... 258

دادخواست سلب حضانت و سرپرستي فرزند از... و تحويل آن به اينجانب................................................................................ 259

دادخواست صدور حكم حضانت.................................................................................................................................................................. 260

طلاق و گواهي عدم امکان سازش.................................................................................................... 261

دادخواست تنفيذ طلاق صادره در كشور... و اجراي صيغه و ثبت رسمي آن در ايران.......................................................... 262

دادخواست تنفيذ طلاق صادره در كشور... و ثبت رسمي آن در ايران......................................................................................... 263

دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت تحقق شروط عقد نامه........................................................................ 264

دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عدم پرداخت نفقه.................................................................................. 265

دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش به علت عسر و حرج............................................................................................... 266

دادخواست صدور گواهي عدم امكان سازش........................................................................................................................................ 267

فسخ نكاح يا ابطال آن................................................................................................................... 269

دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت عدم رعايت غبطه و مصلحت........................................................................................... 270

دادخواست ابطال عقد ازدواج به علت وجود اكراه و فقدان قصد.................................................................................................. 271

دادخواست بطلان ازدواج به علت عدم كسب اجازه ولي.................................................................................................................. 272

دادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح............................................................................................................................................... 273

دادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت فقدان وصف................................................................................................... 274

دادخواست صدور حكم تنفيذ فسخ نكاح به علت وجود عيب (از دادگاه)................................................................................. 275

مهریه........................................................................................................................................... 277

دادخواست اعسار از پرداخت مهريه/ نفقه............................................................................................................................................... 278

دادخواست اعسار از پرداخت مهريه / تقسیط آن................................................................................................................................ 279

دادخواست قرار تأمین خواسته عادي مهريه......................................................................................................................................... 280

دادخواست مطالبه مهر المسمّي ‌با حق حبس...................................................................................................................................... 281

دادخواست مطالبه مهريه.............................................................................................................................................................................. 282

دادخواست مطالبه مهريه مطلق با قرار تأمين...................................................................................................................................... 283

دادخواست مطالبه مهريه.............................................................................................................................................................................. 284

نفقه.............................................................................................................................................. 286

دادخواست اعسار از پرداخت مهريه/ نفقه............................................................................................................................................... 287

دادخواست الزام به تهيه مسكن (از نفقه).............................................................................................................................................. 288

دادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت و صدور قرار تأمين................................................................................................................ 289

دادخواست مطالبه نفقه ايام زوجيت........................................................................................................................................................ 290

عمومی........................................................................................................................................... 291

دادخواست استرداد جهيزيه و صدور قرار تأمین خواسته................................................................................................................ 292

دادخواست استرداد جهيزيه.......................................................................................................................................................................... 293

دادخواست الزام به تمكين و منع از اشتغال به تحصيل................................................................................................................... 294

دادخواست الزام به تمكين............................................................................................................................................................................ 295

دادخواست تعيين تكليف زندگي خانوادگي........................................................................................................................................... 296

درخواست حکم ورشکستگی از طرف تاجر............................................................................................................................................ 297

دادخواست مطالبه خسارت بر هم زدن نامزدي................................................................................................................................... 298

دادخواست ملاقات فرزند.............................................................................................................................................................................. 299

باب پنجم: موضوعات تجاری

دادخواست ابطال صورت جلسات شركت اولي و ابطال شركت دوم........................................................................................... 302

درخواست حكم ورشكستگي از طرف تاجر............................................................................................................................................ 303

درخواست حكم ورشكستگي از طرف دادستان.................................................................................................................................... 304

درخواست حكم ورشكستگي از طرف طلبكار....................................................................................................................................... 305

درخواست دستور موقت منع از هر گونه اقدام در شركت................................................................................................................. 306

درخواست صدور دستور موقت منع از هرگونه اقدام در شرکت (از دادگاه).............................................................................. 307

 

 

مقدمه

کتاب راهنمای تنظیم دادخواست‌ها ، از سری کتاب‌های کاربردی حقوقی است که به قلم حقیر به جامعه حقوقی کشور ارائه میگردد . تلاش شده است با استمداد از تجربیات حقیر و سایر اساتید علم حقوق ، کتاب شایسته ای به مردم بزرگوار ایران تقدیم گردد .

نگارنده معتقد است که اگر این کتاب ، حتی به مقدار اندکی در گشایش کارها و احساس رضایت مردم موثر افتد ، این تلاش پاداش خود را گرفته است . با این امید ، تذکر ایرادات و کاستی‌های‌های احتمالی از سوی کسانی که زحمت مطالعه این کتاب را بر خود هموار می‌سازند موجب سپاس فراوان خواهد بود .

تصاوير محصول :
 

 
نمايش سبد خريد
سبد خريد شما در حال حاضر خالی می باشد.

جستجوی پیشرفته

نماد اعتماد الکترونیکی